instemmingsrecht

0

Instemmingsrecht Ondernemingsraad bij de keuze van en het contract met de Arbodienst

Artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR instemmingsrecht als de werkgever een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden uitvaardigt, intrekt of wijzigt. Dit recht geldt ook voor de PVT (Personeelsvertegenwoordiging) in kleine bedrijven.
Dit instemmingsrecht – een soort vetorecht van de OR – is van toepassing op elk moment dat de werkgever ‘keuzevrijheid’ (beleidsruimte) heeft bij zijn arbeidsomstandighedenbeleid. In de memorie van toelichting op de arbowet 1998 is expliciet aangegeven dat het instemmingsrecht van toepassing is op de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract daarmee. Dit voorzover de werkgever zelf speelruimte heeft: artikel 14 van de arbowet geeft namelijk de minimumtaken aan, waarvoor de werkgever wettelijk verplicht is een contract met de arbodienst af te sluiten.