Checklist en stappenplan arbosdienstverlening

0

Let op: deze pagina is breder dan normaal. Om hem goed te printen zet de printmarges van uw internet-browser op maximaal 10 milimeter
Voor Internet Explorer gaat dat als volgt: ‘Bestand’ –> ‘Pagina Instelling’ –> ‘Marges Links’/ ‘Marges Rechts’

Om te zorgen dat arbodienstverlening via de maatwerkregeling optimaal wordt ingevuld is dit stappenplan gemaakt. Via 7 stappen

  • krijgt u een beeld van de huidige risico’s en het huidige arbobeleid
  • beoordeelt u de huidge vorm van arbodienstverlening
  • krijgt u inzicht in de gewenste verbeteringen
  • beoordeelt u welk alternatief het beste gekozen kan worden.

Stap 1: Wat zijn de belangrijkste risico’s?
Stap 2: Hoe staat het met het huidige arbobeleid?
Stap 3: Beoordeel de huidige vorm van arbodienstverlening
Stap 4: Geef aan wat in ieder geval moet verbeteren
Stap 5: Zet de alternatieven op een rij
Stap 6: Beoordeel de verschillende alternatieven
Stap 7: Maak een keuze op basis van de beoordeling en andere relevante argumenten.

Alvorens een keuze te maken voor een alternatieve vorm van arbodienstverlening is het zinvol eerst stil te staan bij de huidige situatie. Stap 1 en 2 geven een beeld van de huidge situatie.

Stap 1: Wat zijn de belangrijkste arborisico’s?
Geef in onderstaande tabel aan wat in het bedrijf de belangrijkste risico’s zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden. Als u een actuele RI&E heeft kan deze als input dienen. Geef het belangrijkste risico een 1, daarna een 2 etc. etc. Hierondee staan als hulpmiddel een aantal voorbeelden van risico’s in algemene zin vermeld.

BHV en brandveiligheid, Gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting, RSI, veiligheid, werkdruk, ongewenst gedrag, klimaat, licht en verlichting en werktijden.

Risico

Belang

Risico

Belang

Stap 2: Hoe staat het met het huidige arbobeleid? Geef in onderstaande tabel aan hoe u het huidige arbobeleid beoordeelt.

Checklijst arbobeleid

Ja

Nee

1 .Arbeidsomstandigheden worden serieus genomen en daadwerkelijk aangepakt.

   

2. Er worden voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld voor arbobeleid.

   

3. De ‘lijn’ en de ‘staf’ hebben een duidelijk omschreven taak in de arbozorg en voeren die naar tevredenheid uit.

   

4. Arboproblemen worden in principe bij de bron aangepakt.

   

5. Alle werknemers hebben voorlichting en onderricht gehad over arborisico’s.
Deze voorlichting wordt van tijd tot tijd herhaald.

   

6. In werkoverleggen komen arbo en verzuim regelmatig constructief aan de orde.

   

7. Er wordt gewerkt met een RI&E, die volledig, eerlijk en actueel is.

   

8. Er wordt gewerkt met een concreet plan van aanpak dat bekend is in de organisatie en daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

   

9. Er is ziekteverzuimbeleid dat sociaal is en bij iedereen bekend is.

   

Stap 3: Beoordeel de huidige vorm van arbodienstverlening
Geef in onderstaande tabel per onderdeel aan hoe naar uw idee de huidge vorm van dienstverlening voldoet. Voor een overzichtelijk geheel kunt u in de kolom ‘oordeel’ het best de volgende scores gebruiken: ++ goed + redelijk +/- matig – onvoldoende — absoluut niet

Vul de tabel zonodig aan met beoordelingspunten die u zelf belangrijk vindt.

Stap 4: Geef aan wat in ieder geval moet verbeteren Geef vervolgens in de kolom verbeteren aan welke punten naar uw oordeel moeten verbeteren.

Het belangrijkste verbeterpunt krijgt daarbij een 1, het een na belangrijkste punt een 2 etc. etc.

Beoordeling huidige arbodienstverlening

oordeel

verbeteren

Aandacht voor preventie Bij preventie gaat het erom dat de arborisico’s verminderen, zodat medewerkers minder risico lopen aan die risico’s blootgesteld te worden. Hiervoor is allereest inzicht nodig in de oorzaken van de risico’s en volgens uitvoering van maatregelen om de blootstelling te verminderen.

Aandacht voor verzuim
Bij goede aandacht gaat het erom dat bij verzuim niet te snel (spoedcontroles), maar ook zeker nioet te langzaam gereageerd wordt bij verzuimgevallen, dat er een goede verzuimanalyse is, er een verzuimbeleid en reglement is en dat medewerkers en leidinggevenden goed geinstrueerd zijn over hun rol hierin.

Aandacht voor reintegratie

Aandacht voor samenhang tussen preventie, verzuim en reintegratie

Samenwerken en afspraken maken met deskundigen – onafhafnkelijkheid – samenwerking – continuiteit – klachtenregeling – omgaan met persoonsgegevens

Uitvoeren RI&E

Uitvoeren verzuimbegeleiding

Uitvoeren PAGO

Uitvoeren arbeidsomstandighedenspreekuur

Uitvoeren aanstellingskeuringen

Samenwerking met preventiemedewerker

Samenwerking met OR/PVT

Stap 5: Zet de alternatieven op een rij Zet de mogelijke alternatieven voor uw organisatie op een rij. Hieronder vindt u voorbeelden van alternatieven. 1. Behouden huidige arbodienst en verbeteren afspraken 2. Contract met andere arbodienst, eventueel via sectorafspraken 2. Opzetten interne arbodienst 3. Voor verzuimbegeleiding contract/dienstverband met bedrijfsarts. Voor overige taken contract/dienstverband met 1 kerndeskundige (bijvoorbeeld een kerndeskundige arbeidshygienist) 4.Voor verzuimbegeleiding contract.dienstverband met bedrijfsarts. Voor overige taken contract/dienstverband met meerdere kerndeskundigen (arbeidshygienist en/of veiligheidskundige en/of A&O deskundige)

5. Als 3 of 4 met aanvullende contracten/dienstverbanden met ergonoom en/of maatschappelijk werker en/of psycholoog en/of verzuimbegeleider en/of arbomanager en/of verzuimmedewerker

Mogelijke alternatieven op het gebied van arbodienstverlening

1.
2.
3.

Stap 6: Beoordeel de verschillende alternatieven Beoordeel net als in stap 4 de verschillende alternatieven op waarde.

In de kolom 0 neemt u de beoordeling over die u bij stap 4 van de huidige dienstverlening hebt gemaakt. In de kolom 1 beoordeelt u alternatief 1 etc. etc.

Beoordeling alternatieven 0 1 2 3 4
Aandacht voor preventie          
Aandacht voor verzuim          
Aandacht voor reintegratie          
Aandacht voor samenhang tussen preventie, verzuim en reintegratie          
Samenwerken en afspraken maken met deskundigen – onafhafnkelijkheid – samenwerking – continuiteit – klachtenregeling – omgaan met persoonsgegevens          
Uitvoeren RI&E          
Uitvoeren verzuimbegeleiding          
Uitvoeren PAGO          
Uitvoeren spreekuur          
Uitvoeren aanstellingskeuringen          
Samenwerking met preventiemedewerker          
Samenwerking met OR/PVT          
           
           

Stap 7: Maak een keuze op basis van de beoordeling en andere relevante argumenten. Maak een keuze voor het beste alternatief. Houdt daarbij rekening met: – de arborisico’s die in uw bedrijf spelen (stap 1) – de wijze waarop het arbobeleid vorm gegeven wordt (stap 2) – de punten die naar uw oordeel op het gebeid van arbodienstverlening moeten verbeteren (stap 4)