Mening van de FNV over arbodiensten

0

FNV Bondgenoten blijft ijveren voor een sterkere onafhankelijkheid van arbodiensten en arbodeskundigen. FNV Bondgenoten maakt zich sterk voor een integrale ketenaanpak van arbo en verzuim. Samenwerking tussen de diverse specialisten is daarbij onontbeerlijk.

In de nota ‘arbo werkt’ heeft de FNV zijn visie op het functioneren van arbodiensten neergelegd. Hieronder de voornaamste aspecten daarvan

Kritiek op arbodiensten

Er is nogal wat kritiek op het functioneren van arbodiensten, ook van de zijde van de FNV. Belangrijke punten van kritiek van de FNV:

  • arbodiensten dragen te weinig bij aan een zo goed mogelijk arbobeleid
  • arbodiensten lappen de wettelijke plicht om hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever te behouden nogal eens aan hun laars
  • arbodiensen houden te weinig rekening met de belangen en wensen van de werknemers en hun vertegenwoordiging
  • arbodiensten richten zich teveel op ziekteverzuimbegeleiding in verhouding tot preventief arbobeleid
  • arbodiensten zetten niet altijd de noodzakelijke multidisciplinaire deskundigheid in
  • arbodiensten doen onvoldoende moeite om het bedrijf te leren kennen
  • arbodiensten informeren werknemers slecht
  • arbodiensten springen nogal eens onzorgvuldig om met de persoonsgegevens van werknemers
  • er zit te weinig samenhang in de adviezen en aanpak
  • arbodiensten sluiten ook contracten met werkgevers die het vertikken in arbobeleid te investeren.

Onafhankelijkheid

Dde onafhankelijkheid van de dienstverlening door arbodiensten is allerminst gewaarborgd.

Bij de behandeling van de arbowet 1998 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de regering gewaarschuwd voor mogelijk onvoldoende onafhankelijkheid van arbodiensten (CDA, PvdA, D66, Groen Links, SP, RPF/GPV.)
D66 haalde toen de enquête van professor Willems aan, waaruit bleek dat ruim eenderde van de bedrijfs- en verzekeringsartsen meende dat er sprake was van verlies van de onafhankelijke positie van de beroepsgroep.

Volgens de FNV is de beoogde onafhankelijkheid van de arbodienst nog steeds niet goed van de grond komen. Integer handelen vanuit de arboprofessie is niet altijd goed te combineren met commercieel handelen.

Door de commerciële setting waarin zij opereren, door hun afhankelijkheid van opdrachtgever en eigen management, staan de arbodeskundigen (bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen) onder grote druk om bepaalde gezondheids- en veiligheidsrisico’s niet te noemen, niet te melden, te bagatelliseren of om zich te voegen naar de wensen die de opdrachtgever heeft.

FNV stelt voor dat alle arbodeskundigen beschikken over een professioneel statuut, waarin het professioneel onafhankelijk handelen is opgenomen als essentieel onderdeel van een goede beroepsuitoefening. De professionele onafhankelijkheid kan worden geborgd in het contract met de opdrachtgever en in de arbeidsovereenkomst tussen de arboprofessional en zijn eigen werkgever (de arbodienst).

De arboprofessional, die zijn eigen professionele onafhankelijkheid schendt, moet kunnen worden worden bestraft.

Medezeggenschap

De FNV stelt voor dat bij wet wordt bepaald dat geen contract met een arbodienst of een andere dienst of deskundige op het gebied van arbo- en verzuimbeleid mag worden gesloten zonder de expliciete instemming van het medezeggenschapsorgaan (b.v. de OR). Integrale aanpak arbozorg

Als geen andere organisatie benadrukt de FNV voortdurend het belang van een integrale, multidisciplinaire bronaanpak van het arbo- en verzuimbeleid.
Het kunnen leggen en beoordelen van allerhande kruisverbanden vergt multidisciplinaire deskundigheid en intercollegiale toetsing.

Een arbodienst, die voldoet aan de in de Richtlijn Arbodiensten gestelde certificeringseisen, heeft de kennis en mogelijkheden in huis om de werkgever bij te staan bij het voeren van een integraal arbo- en verzuimbeleid naar de mate waarin de werkgever die bijstand nodig heeft.
Een werkgever die zijn bedrijfsinterne verantwoordelijkheid voor een integrale aanpak van het arbo- en verzuimbeleid niet neemt, kan zich niet verschuilen achter de wettelijk verplichte inschakeling van deskundigheid.

Demedicalisering van verzuim

Voor een daling van het ziekteverzuim is ook demedicalisering belangrijk. Daartoe moet het accent gelegd worden op een multidisciplinaire, integrale bronaanpak van het arbeidsverzuim. Multidisciplinaire samenwerking is nodig om goed te kunnen beoordelen waardoor verzuim wordt veroorzaakt en welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden om nieuw verzuim te voorkomen.

Die samenwerking is ook nodig om goed te kunnen beoordelen wat de aard van het verzuim is.

Prestatiecontracten

De FNV wil het sluiten van prestatiecontracten zowel op brancheniveau als op ondernemingsniveau bevorderen.

Werkplekonderzoek verplichten

In het kader van de ziekteverzuimbegeleiding stelt de FNV voor dat bij wet wordt bepaald dat in week acht van het ziekteproces een onafhankelijk werkplekonderzoek moet plaatsvinden om te voorkomen dat de werknemer ten onrechte als arbeidsongeschikt beschouwd wordt. Dat werkplekonderzoek kan er tevens aan bijdragen dat collega’s die in dezelfde omstandigheden verkeren worden behoed voor uitval.

Keuze andere bedrijfarts moet kunnen

De positie van de werknemer wordt in toenemende mate afhankelijk van het professionele oordeel van de bedrijfsarts. Essentieel daarbij is dat de werknemer vertrouwen heeft in zijn bedrijfsarts. Om die reden moet zijn recht om desgewenst een andere bedrijfsarts toegewezen te krijgen expliciet worden geregeld en gecommuniceerd.

pijltop-7468990

bron-6437312

wordnulid-3325010