Themakaart werkdruk

0
 
 
Werkdruk wordt omschreven als een organisatiekenmerk, waarbij het aantal taken wat een werknemer moet verrichten in de beschikbare tijd niet met elkaar in evenwicht zijn. Wanneer er tevens te weinig regelmogelijkheden om het werk naar eigen inzicht te kunnen indelen, is er sprake van werkdruk. De risico’s die een te hoge werkdruk met zich meebrengt wordt steeds in grotere mate door betrokken partijen erkend. Risico’s zijn onder meer : verhoogd ziekteverzuim, zowel het korte, frequent als langere verzuim wordt sterk bepaald door werkdrukproblemen. Daarnaast heeft werkdruk invloed op de sfeer op de werkplek; snelle irritatie, geen tijd voor noodzakelijk overleg en scholing, wat uiteindelijk weer zorgt voor produktieverlies  
 

Omvang van het arborisico

Het CBS gaat er vanuit dat 35% van de WAO instroom veroorzaakt wordt door psychische klachten, TNO Arbeid berekent dat 10 a 12 % van de WAO ontstaat door een te hoge werkdruk. Wanneer werknemers gevraagd wordt naar wat de grootste problemen in hun werk zijn, scoort werkdrukproblematiek altijd weer hoog. Het CBS heeft onlangs weer becijfert dat 65% van de werknemers de werkdruk als belangrijk knelpunt ervaren in het werk. De omvang van het risico is dus bijzonder groot.  
 

Landelijke doelstelling ministerie SZW

Werkdrukklachten m.b.v. convenantsafspraken reduceren met tenminste 10%.  
 
Werkdruk leidt tot stressreakties. Dit is in de eerste plaats een lichamelijke reaktie. Tijdelijke stress hoeft geen probleem te zijn: vaak worden onder stress de grootste prestaties geleverd. Voorwaarde is wel dat stress niet te lang voortduurt, en er voldoende herstelmogelijkheden zijn. Voortdurende stress leidt tot lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten. Voortdurende stress leidt tevens tot verminderde veiligheid op het bedrijf, slechtere onderlinge verhoudingen, kwaliteits- en produktieverliezen, alsmede tot uitval via ziekte en arbeidsongeschiktheid.    Arbowet art 3, lid 1d, waar gesteld wordt dat het tempo van alle soorten van arbeid wat ongevarieerd en repeterend van aard is, hetgeen zeer dicht bij de definitie van werkdruk aanligt, moet worden aangepakt. Als dit niet mogelijk is, moet de werkgeverandersoortig werk en pauzes kunnen bieden.    geen   Werkdruk is in grote delen van het bedrijfsleven arbo-probleem nummer één. Juist omdat duidelijke regelgeving vooralsnog niet voorhanden is, en omdat het probleem als grote veroorzaker van ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen nog steeds te vaak gebagatelliseerd wordt, is een aanpak in het kader van arboconvenanten in veel sektoren van groot belang.   Inzicht in de ernst van de problematiek d.m.v. onderzoek in branches waar dat nog niet gedaan is. Met name inzicht in de oorzaken van te hoge werkdruk: Ligt het aan planningsproblemen, storingen van apparatuur, slechte communicatie e.d. Vervolgens inspelen op die aspecten die als grootste vervuilers naar voren komen. Bindende afspraken n.a.v. gedaan onderzoek tussen OR, PvT, directie en evt. arbodienst om de zaak echt op te lossen zouden vooraf meten worden vastgelegd. Tevens kan werkdrukonderzoek als onderdeel in de Risico-inventarisatie worden opgenomen.  

Hulpmiddelen, (meet)instrumenten

De FNV Quick Scan Werkdruk is een uitstekend instrument om met meerdere partijen in het bedrijf de werkdrukproblemen boven tafel te krijgen. Daarnaast is het instrument snel en goed(koop) inzetbaar in “bondgenoot-brede” bedrijfstakken. Een ander instrumenten voor onderzoek naar werkdruk is o.a. de Vragenlijst Beoordeling en Beleving van de Arbeid (VBBA) die vaak in het kader van Periodiek Arbeidsgezondeidskundig Onderzoek (PAGO) door arbodiensten wordt ingezet.VBBA onderzoekt stressfaktoren in nog iets bredere zin dan de quick scan. De quick scan daarentegen verdiept zich systematischer in de bedrijfsgebonden oorzaken van werkdruk. Rapportage op basis van VBBA gebeurt door de arbodienst, de quick scan genereert zelf een geautomatiseerde rapportage.  

  • werkdruk aanpakken begint met erkennen en herkennen van het probleem, dus door onderzoek te plegen. Elk ‘meet’instrument heeft zijn eigen voor- en nadelen. Maak een goede afweging wat in jouw situatie het beste past, maar blijf niet steken in eindeloze diskussie over ‘welk instrument het beste is’
  • werkdruk onderzoeken en meten is goed mogelijk, maar het is slechts een begin. Probeer als kadergroep of medezeggenschapsorgaan het hele trajekt zo goed mogelijk te plannen: onderzoek – overleg en afspraken over maatregelen – uitvoering van maatregelen
  • gebruik het eerste onderzoek naar werkdruk als nulmeting. Bekijk aan de hand van een vervolgonderzoek of de getroffen maatregelen inderdaad het gewenste effect hebben.