Arboconvenantensite

0

februari

2002

90 5749 863 4

In dit onderzoek zijn vele secundaire analyses op de CBS/POLS-bestanden over de genoemde jaren uitgevoerd, met het doel antwoord te geven op een aantal vragen m.b.t. met name psychosociale – en fysieke risicofactoren, en gezondheidsklachten, in hun onderlinge samenhang. Naast informatie over het vóórkomen van psychosociale risico’s in het werk, lichamelijke belas-ting, lawaai en gebrekkige regel mogelijkheden in het werk, bevat het rap-port ook informatie over het vóórkomen van psychische klachten, klachten van het bewegingsapparaat en van verzuim. In de samenvatting worden de belangrijkste risicogroepen voor de belangrijkste risicofactoren en voor meervoudige belasting, gezondheidsklachten en verzuimindicatoren ge-noemd, alsmede de bevindingen in dit verband.

(Ter toelichting: POLS = Permanent Onderzoek LeefSituatie: een jaarlijks, doorlopend onderzoek van het CBS)