???

0

(modeldokument voor onderzoek ten behoeve van arboconvenanten, aangereikt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Startnotitie: Onderzoek ten behoeve van het convenant X in de sector Y 1) Onderzoek naar stand der techniek van het arbeidsrisico X in de sector Y

2) Nulmeting risicopopulatie en maatregelen op het terrein van het arbeidsrisico X in de sector Y

Inleiding

De regering stelt in het huidige regeerakkoord dat door verbeterde preventie van arbeidsgebonden aandoeningen en vroegtijdige reïntegratie van zieke of tijdelijke arbeidsongeschikt geraakte werknemers, belangrijke structurele besparingen in de sociale verzekeringen en gezondheidszorg zijn te realiseren. Het kabinet heeft daarom besloten dat, naast de reeds bestaande regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden, verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden en reïntegratie via maatwerk op bedrijfstakniveau tot stand moet komen, in de vorm van arboconvenanten. Het afsluiten van arboconvenanten zal plaatsvinden in branches waar een verhoudingsgewijs groot aantal werknemers is blootgesteld aan tillen, RSI, werkdruk, schadelijk geluid, en gevaarlijke stoffen. In dit kader is met de sector Y overeengekomen dat er wordt gestreefd naar het afsluiten van een convenant op het terrein X.

Doelstelling arboconvenant

In het convenant zal worden gestreefd naar het opnemen van een kwantitatieve doelstelling. Deze doelstelling zal weergeven het streefcijfer van de reductie van het aantal werknemers dat is blootgesteld aan het arbeidsrisico X en/of het streefcijfer van de (vroegtijdige) reïntegratie van het aantal zieke werknemers vanwege het arbeidsrisico X. De doelstelling zal worden gebonden aan een bepaalde termijn. De essentie van de realisatie van deze doelstelling zal zijn het formuleren van heldere uitvoerbare en toetsbare maatregelen. De mogelijke maatregelen zullen door middel van een onderzoek naar de stand der techniek in kaart moeten worden gebracht.

Onderzoek naar de Stand der Techniek

Met de stand der techniek wordt bedoeld: de thans of in de toekomst mogelijke maatregelen ter voorkoming van het arbeidsrisico X of ter bevordering van de (vroegtijdige) reïntegratie van zieke werknemers vanwege het arbeidsrisico X, gelet op wat in de sector Y gezondheidskundig wenselijk, bedrijfseconomisch haalbaar en praktisch uitvoerbaar is. De maatregelen kunnen zowel technisch, organisatorisch als procesmatig van aard zijn. Alvorens de maatregelen te vertalen in afspraken zullen kosten- en batenanalyses van de maatregelen moeten worden gemaakt.

Nulmeting risicogroepen en maatregelen

In de sector Y moet in kaart worden gebracht welke te onderscheiden risicogroepen in verhoudingsgewijs grote mate bloot staan aan het arbeidsrisico X of hierdoor ziek zijn geworden. Hierbij moet worden nagegaan welke specifieke risicofactoren van het arbeidsrisico X bij deze risicogroepen zijn te onderscheiden. Daarnaast moet worden onderzocht in hoeverre en welke maatregelen ter preventie van het arbeidsrisico X of ter bevordering van (vroegtijdige) reïntegratie er thans in de sector worden genomen.

Op basis van het onderzoek naar de stand der techniek en het onderzoek naar de risicogroepen, risicofactoren en maatregelen kan worden bepaald welke maatregelen kunnen worden genomen om het aantal blootgestelden aan het arbeidsrisico X te reduceren en/of de zieke werknemers ten gevolge van blootstelling aan het arbeidsrisico X (vroegtijdig) te reïntegreren.

Onderzoeksvragen

Voorafgaande leidt tot de volgende clusters van onderzoeksvragen.

Stand der Techniek 1. Wat is de huidige stand van de techniek ter voorkoming van het arbeidsrisico X in de sector Y en/of ter bevordering van de (vroegtijdig) reïntegratie zieke werknemers vanwege blootstelling aan het arbeidsrisico X? Hierbij moet onder andere worden onderzocht welke good practises er in de sector Y aanwezig zijn. 2. In hoeverre zijn positieve effecten te verwachten na toepassing van deze maatregelen in termen van een reductie van het aantal blootgestelden aan het arbeidsrisico X of de (vroegtijdige) reïntegratie van zieke werknemers vanwege het arbeidsrisico X? 3. Welke kosten, en zo mogelijk baten, zijn aan dergelijke maatregelen verbonden?

4. Op welke termijn zijn de maatregelen te realiseren?

Risicogroepen 1. Welke te onderscheiden beroepsgroepen in de sector Y hebben verhoudingsgewijs een grote blootstelling aan het arbeidsrisico X, en in welke mate?

2. Welke beroepsgroepen in de sector Y vallen verhoudingsgewijs vaker uit ten gevolge van het arbeidsrisico X?

Risicofactoren
Welke te onderscheiden risicofactoren liggen ten grondslag aan het arbeidsrisico X voor de risicogroepen en zieke werknemers in de sector Y?

Huidige maatregelen
In hoeverre en welke maatregelen worden er thans in de sector Y genomen ter preventie of ter bevordering van de (vroegtijdige) reïntegratie van zieke werknemers vanwege het arbeidsrisico X?

Concrete afspraken 1. Op welke manier kunnen de maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek naar de stand der techniek worden geconcretiseerd in uitvoerbare en toetsbare afspraken, die zijn neer te leggen in een – op consensus gebaseerd – arboconvenant X in sector Y?

2. In hoeverre kunnen de uit het onderzoek gegenereerde gegevens dienen voor het formuleren van kwantitatieve afspraken m.b.t het aantal te reduceren blootgestelden aan het arbeidsrisico X en/of aantal (vroegtijdige) te reïntegreren zieke werknemers vanwege X?

Opdrachtverlening

Het onderzoek naar stand der techniek en de te onderscheiden risicogroepen, risicofactoren en maatregelen ten behoeve van het arboconvenant X in de sector Y zal in opdracht van organisatie Z.worden uitgevoerd.
Organisatie Z zal alvorens te bepalen welk onderzoeksbureau in aanmerking komt voor onderhavige opdrachtverlening hierover in overleg treden met de Branche Begeleidingscommissie. De Branche Begeleidingscommissie is een tripartiete commissie, bestaande uit ververtegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties uit de sector Vlees en vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die is ingesteld ten behoeve van: a)de totstandkoming van een door alle partijen aanvaardbaar en werkbaar convenant; b) aansturing en begeleiding tijdens de uitvoering van het convenant.

Planning

Het onderzoek zal zo snel mogelijk van start gaan. Het onderzoek dient gereed te zijn in….

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tot het maximum bedrag X .