Stappenplan wonenbranche

0

Laatste update: 7dec2000

In de 2e fase van de arboconvenantsaanpak wordt, op basis van de intentieverklaring, gewerkt aan een arboconvenant met taakstellingen en afspraken over maatregelen, implementatie, handhaving, voorlichting, monitoring en evaluatie. Hieronder volgt een algemene toelichting op de te nemen stappen.

Stap 1: Nulmeting

De eerste stap bestaat uit onderzoek. Deze is bedoeld om kennis te verkrijgen over:

  • het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan fysieke belasting en werkdruk
  • de “stand van de techniek” van maatregelen die worden toegepast om fysieke belasting en werkdruk als risico te monitoren en te beheersen, alsmede vroege reïntegratie te bevorderen, in de eigen sector en andere – vergelijkbare – sectoren
  • de mate waarin op dit moment reeds adequate maatregelen worden toegepast gericht op de beheersing van fysieke belasting en werkdruk, de bekendheid van de vervangingsregeling oplosmiddelen en van vervangingsmogelijkheden.

Voor zover beschikbaar, kan gebruik gemaakt worden van bestaand onderzoek.
In verband met de samenhang tussen de verschillende onderwerpen, zullen de onderzoeken naar fysieke belasting, werkdruk en vroege reïntegratie in samenhang worden uitgevoerd. Tevens vindt organisatorische afstemming plaats met het onderzoek naar de bekendheid met de vervangingsregeling oplosmiddelen.De nulmeting vormt de basis voor de te formuleren taakstellingen en de te nemen maatregelen om die te realiseren.
Om onnodige vertraging in het convenantstraject te voorkomen, is het niet altijd nodig om de onderzoeksresultaten af te wachten voordat verder gegaan kan worden met het formuleren van convenantafspraken:

  • voor zover dat mogelijk is, kan reeds gebruik gemaakt worden van tussenrapportages
  • convenantteksten kunnen reeds opgesteld worden, terwijl pas later invulling gegeven wordt aan kwantitatieve taakstellingen en maatregelen, als uitkomst van de gehouden onderzoeken.

Stap 2: Formuleren van maatregelen en taakstelling

In de tweede fase dienen partijen te komen tot afspraken in het kader van het convenant:

  • kwantitatieve taakstellingen, inclusief termijnen, ten aanzien van fysieke belasting, werkdruk, de naleving van de OPS-vervangingsregeling en vroege reïntegratie
  • te nemen maatregelen waarmee de taakstelling kan worden gerealiseerd. De te nemen maatregelen kunnen zowel technisch, organisatorisch of procesmatig van aard zijn. Waar mogelijk kan gebruik worden gemaakt van ervaringen uit andere sectoren.

Als onderdeel van deze afspraken om de arbeidsrisico’s terug te dringen, wordt tevens gewerkt aan (een verdiepingsmodule en aanpak van) een branchespecifieke risico-inventarisatie ten aanzien van fysieke belasting. In het convenant dient tenslotte de wijze van toezicht op de naleving van de afspraken te worden vastgelegd.

In deze stap dient rekenschap te worden genomen van andere ontwikkelingen die gaande zijn in de bedrijfstak, zoals het afsluiten van een mantelcontract met een of meer arbodiensten en bestaande initiatieven in het kader van vroege reïntegratie en voorkoming van WAO-instroom.

Stap 3: opstellen implementatieplan

De derde stap bestaat uit het opstellen van het implementatieplan. Hierin worden de doelactiviteiten nader uitgewerkt in middelactiviteiten. Dit zijn de concrete maatregelen die in de Wonenbranche getroffen worden om het aantal werknemers dat blootgesteld wordt aan de arbeidsrisico’s fysieke belasting en werkdruk te reduceren, vroege reïntegratie te bevorderen, de WAO-instroom te beperken en zo nodig de bekendheid met de vervangingsregeling en vervangingsmogelijkheden oplosmiddelen te vergroten, binnen de afgesproken termijnen. Artikel 2, lid 2.d. van de intentieverklaring benoemt reeds een aantal onderwerpen die in het implementatieplan thuishoren. Ook een communicatieplan kan onderdeel zijn van de maatregelen om implementatie te bevorderen.

De afspraken over het toezicht op de naleving dienen nader uitgewerkt te worden. De convenantafspraken kunnen in de bedrijfstakstrategie en het daaruit volgend handhavingsprogramma van de Arbeidsinspectie worden opgenomen.

Stap 4: Raadpleging achterban en bekrachtiging

Dit is de stap waarin zowel sociale partners als het ministerie het draagvlak van de ontwikkelde afspraken formeel nagaan. Deze stap omvat consultatie van de achterban en – na eventuele bijstellingen – de bekrachtiging van de afspraken door ondertekening van het convenant voor de wonenbranche. Tenslotte

De gepresenteerde vier stappen geven de structuur van werken aan. Dit betekent echter niet dat deze stappen ook geheel volgtijdelijk moeten plaatsvinden. Fasen zullen door elkaar lopen. Zo kan al vroegtijdig een begin gemaakt worden met het implementatie- en communicatieplan. Ook kunnen convenantteksten worden geredigeerd waarbij kwantitatieve taakstellingen pas later ingevuld worden. Zo mogelijk kan ook reeds gebruik gemaakt worden van tussenrapportages van onderzoeken, om vast invulling te geven aan vervolgtrajecten.

Opgesteld door: Frans de Kruif van Orbis BV (procesbegeleider Branche Begeleidings Commissie)