Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht SZW d.d. 17 december 2002) Nr. 02/185

De uitgeverijen willen het aantal werknemers dat te maken heeft met een te hoge werkdruk en RSI-klachten fors terugdringen. Ook moet het langdurig ziekteverzuim omlaag. Hiervoor komt in totaal ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar.

Dit staat in een arboconvenant dat op 17 december 2002 door vertegenwoordigers van de uitgeverijbranche en door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ondertekend. Vertegenwoordigers van de sector zijn de brancheorganisatie Nederlands Uitgeversverbond (NUV), FNV Kiem, CNV Dienstenbond, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en De Unie.Het convenant heeft betrekking op 15.000 werknemers in de boeken- en tijdschriftenbranche en de dagbladjournalisten bij de kranten. De afspraken lopen tot eind 2006.

Onderzoek heeft aangetoond dat veel werknemers bij uitgeverijen kampen met een hoge werkdruk en last hebben van RSI-klachten. De hoge werkdruk ontstaat door een combinatie van factoren. Werknemers zijn afhankelijk van externen, zoals opdrachtgevers en toeleveranciers en zij hebben te maken met deadlines. Het ontbreekt vaak aan teamwork, ondersteuning door collega’s en interne communicatie, vooral tussen de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Daardoor ervaart 80 procent van de werknemers het werk als geestelijk zwaar en 50 procent vindt het emotioneel zwaar. De RSI-klachten komen voort uit de combinatie van werkdruk en veel computerwerk (gemiddeld 6,5 uur per dag). Werkplekken zijn lang niet altijd goed ingericht. Ook de werkcultuur is een bron van risico’s. Reductie van werkdruk en RSI is daarom een belangrijke doelstelling in de bedrijfstak. Afgesproken is dat het aantal mensen met ernstige klachten over hoge werkdruk eind 2006 moet zijn teruggebracht van 91 naar 70 procent. Daarnaast moet het percentage werknemers dat met lichtere werkstress wordt geconfronteerd op die datum zijn verminderd van 50 naar 35.

Verder zijn de partijen overeengekomen dat het aantal werknemers met RSI-klachten omlaag moet van 85 naar 62 procent. Op dit moment loopt 58 procent van de medewerkers bij uitgeverijen tijdens het werk klachten op die samenhangen met RSI. Dit percentage moet dalen naar 49 procent.

Tot slot zal het aantal langdurig zieke werknemers in de bedrijfstak uiterlijk op 31 december 2006 met een kwart moeten zijn verminderd.

Om deze doelen te bereiken gaan de betrokken partijen onder meer een ‘kenniscentrum’ en een ‘instrumentenbox’ opzetten, RSI-consulenten binnen bedrijven opleiden en een bewustwordingscampagne voeren. Verder stimuleren zij een betere verzuimbegeleiding door het ontwikkelen van een brancheregistratiesysteem en het trainen van leidinggevenden. Er komt een brancheloket dat werkgevers ondersteunt bij het beleid op het gebied van reïntegratie, verzuim en preventie. Ten slotte maken alle bedrijven binnen de sector een bedrijfsplan van aanpak waarin zij aangeven hoe ze denken de doelstellingen uit het convenant te bereiken.

De uitvoering van het convenant wordt voor de helft betaald door de sector en voor de helft door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.