Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/062 SZW d.d. 4 april 2001)

Het ziekteverzuim bij de rijksoverheid moet afnemen van 7,7 procent in 2000 naar 6,7 procent in 2003. Om dit te bereiken wordt speciale aandacht besteed aan werkdruk en RSI. Ook wordt de verzuimbegeleiding en de reïntegratie van langdurig zieke werknemers verbeterd. Verder wordt gestreefd naar een toename van het aantal arbeidsgehandicapten in het personeelsbestand van de rijksoverheid met tenminste 10 procent aan het einde van het jaar 2003. Voor deze maatregelen komt in totaal ruim 30 miljoen gulden beschikbaar.

Dit staat in het arboconvenant voor de sector Rijk dat vandaag is ondertekend door minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directeur-generaal Langejan van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (namens staatssecretaris Hoogervorst) en vertegenwoordigers van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) (*). Het arboconvenant heeft een looptijd van drie jaar. Basis voor het convenant zijn twee rapporten van TNO-Arbeid waarin onder meer de stand van zaken wordt beschreven van het arbeidsomstandighedenbeleid bij de rijksoverheid.

In de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen was al vastgelegd dat 90 miljoen gulden zou worden uitgetrokken om bij de overheid het ziekteverzuim en de instroom in de WAO terug te dringen. 27 miljoen hiervan is bestemd voor de rijksoverheid. De overige ruim drie miljoen komt uit de subsidieregeling voor arboconvenanten.

Elk ministerie gaat een plan uitvoeren gericht op verbetering van het eigen arbo- en verzuimbeleid. Hiervoor stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geld beschikbaar. Gedacht wordt aan een versterking van de arbocoördinatie, een uitbreiding van het aantal uren van de bedrijfsarts en het bedrijfsmaatschappelijk werk, deskundigheidsbevordering van het management, voorlichtingsactiviteiten, workshops en trainingen.

Verder worden ‘pilots’ of experimenten uitgevoerd met aandacht voor de arbeidsorganisatie (management, arbeidsverhoudingen, stresssituaties e.d.). Ook kunnen de departementen een financiële bijdrage aanvragen voor de ontwikkeling of toepassing van een specifiek instrument voor de aanpak van werkdruk of RSI. Om goede informatie te krijgen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie komen er afspraken over een betere registratie van deze gegevens.

Het onderwerp werkdruk krijgt speciale aandacht in het convenant. Eind dit jaar moet elk dienstonderdeel van de rijksoverheid onderzocht hebben of er sprake is van problematische werkdruk en zo ja, hoe die wordt aangepakt. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het medezeggenschapsorgaan. Het streven is eind 2003 de werkdruk in alle dienstonderdelen in voldoende mate te kunnen beheersen.

Om informatie, ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen komt een rijksbreed platform op het intranet tot stand. Hier kunnen betrokkenen documentatie vinden en ook kunnen oplossingen voor problemen worden uitgewisseld.

————————————————————————————————–
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO).

* De SCO bestaat uit de ABVAKABO FNV, CFO CNV-bond, CMHF en het Ambtenarencentrum.

De volledige tekst van het arboconvenant staat op de internetsite van het ministerie van BZK: www.minbzk.nl.