Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/143 SZW d.d. 16 augustus 2001)

De politie gaat het ziekteverzuim over drie jaar met 10 procent verminderen. Daartoe zal ook de psychische belasting, waaronder werkdruk en werkstress, in drie jaar met 10 procent worden teruggebracht. Hiertoe hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vier politiebonden op 16 augustus een convenant gesloten. Voor het convenant is een bedrag van zes miljoen gulden beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de politiekorpsen betalen elk de helft van dit bedrag.

De vier politiebonden zijn de Nederlandse Politiebond (NPB), de Algemeen Christelijke Politiebond (Politievakorganisatie ACP), de Algemeen Nederlandse Politie Vereniging (ANPV) en de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP). Ook de raad van hoofdcommissarissen zal het arboconvenant mede ondertekenen. Het regionale politiekorps Noord-Holland Noord is belast met de uitvoering van het convenant en zal als uitvoeringsorganisatie voor de gehele sector optreden.

Aan dit arboconvenant is niet, zoals gebruikelijk, een intentieverklaring voorafgegaan. De reden hiervoor is dat de plannen tot verbetering van de arbeidsomstandigheden al langer op de agenda stonden van het sectoraal overleg over de Politie-CAO. Ook zijn inmiddels afspraken gemaakt om het ziekteverzuim terug te dringen. De sociale partners konden daarom met uitgewerkte voorstellen naar het ministerie van SZW komen.

De sector Politie bestaat uit het korps landelijke politiediensten (KLPD), het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) en 25 regionale politiekorpsen en heeft in totaal ruim 45.000 werknemers. Uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat het politiewerk een hoge emotionele belasting met zich mee brengt. Deze belasting wordt veroorzaakt door een aantal specifieke beroepsrisico’s, zoals emotioneel ingrijpende gebeurtenissen en het voorkomen van onregelmatige werk- en rusttijden. Daarnaast speelt een rol dat de politiemedewerkers soms weinig waardering ervaren door leidinggevenden, media en burgers. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor de gehele sector bedraagt 8,5 procent (1999). Risicogroep is vooral de basispolitiezorg. Deze heeft een hoge werkdruk (veel eisen en weinig regelmogelijkheden) en bevat veel specifieke beroepsrisico’s.

In het Plan van Aanpak bij het arboconvenant is onder meer vastgelegd dat een extern projectbureau op basis van het TNO-onderzoek handreikingen zal geven voor een planmatige aanpak van de knelpunten. Ook zal een opleidingsmodule worden ontwikkeld voor leidinggevenden waardoor zij beter worden toegerust om met emotionele belasting van medewerkers om te gaan. Verder zal specifiek voor de politie een meetinstrument worden ontwikkeld, waarmee de grenzen voor emotionele belasting bij het politiepersoneel kan worden aangegeven. Daarnaast zullen activiteiten worden bevorderd die ongewenste omgangsvormen tegengaan. Informatie over het plan van aanpak Arboconvenant en de uitvoering ervan zal via het Politiekennisnet toegankelijk worden gemaakt voor de politieorganisaties.

Het convenant loopt tot 1 juli 2004.