Arboconvenant papier en karton: stand der techniek

0

In de tekst van het Arbo-convenant is de volgende definitie over het begrip “stand der techniek”
opgenomen:

“De thans mogelijke maatregelen (best practicable means), daarbij gelet op wat
gezondheidskundig wenselijk, bedrijfseconomisch haalbaar en praktisch uitvoerbaar is.”

De definitie kent een viertal afwegingsfactoren die ieder voor zich nadere toelichting behoeven.

 1. De thans mogelijke maatregelen. Dit houdt in dat er een oriëntatie plaats vindt in de praktijk naar mogelijke voorzieningen, technisch en/of organisatorisch, die passend zijn bij het betrokken probleem, reeds leverbaar zijn en regelmatige toepassing vinden in de branche. Algemeen gangbare maatregelen worden

  geacht te behoren tot de stand der techniek.

 2. Gezondheidskundig wenselijk. De voorziening moet een duidelijk positief effect hebben zodat schade aan de gezondheid van

  de werknemer met betrekking tot het betrokken probleem zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 3. Bedrijfseconomisch haalbaar Per voorziening dient vastgesteld te worden: – het effect en het aantal blootgestelden die een positief effect ervaren, – de kosten ten opzichte van de te verwachten verbeteringen

  – de inpasbaarheid in de investeringsplannen.

 4. Praktisch uitvoerbaar. De voorziening mag de productiviteit resp. het proces niet ernstig nadelig beïnvloeden, mag geen nadelige invloeden hebben op andere arbeidsomstandigheden en moet onderhoudsvriendelijk zijn. Het is mogelijk dat hoewel de voorzieningen effectief en haalbaar zijn het voor het bedrijf op dat moment onlogisch dan wel zeer bezwaarlijk is om deze voorzieningen in te voeren. Hierbij gelden twee mogelijke situaties: – bijzondere omstandigheden – acute financiële problemen Bij de eerste kan gedacht worden aan reeds geplande investeringen. De tweede situatie leidt tot

  vertraging van de investering.

Indien de diverse soorten voorzieningen met deze afwegingsfactoren onderling worden vergeleken, in overleg met betrokken werknemers (OR), kunnen de meest effectieve en haalbare voorzieningen worden geselecteerd. Dit geeft de mogelijkheid van maatwerk, een goede acceptatie en interne als ook externe verantwoording is daardoor mogelijk. Specifiek voor geluid wordt een protocol opgesteld waarmee deze afwegingsfactoren geobjectiveerd kunnen worden. Hiermee kan een prioriteit in investeringen worden aangegeven. De op deze wijze geselecteerde voorzieningen vormen dan de stand der techniek voor het

betrokken bedrijf.