Arboconvenant papier en karton: de afspraken

0
knop1_vgwm-5298588

Laatste update: 21 november 2002

Machine- en arbeidsveiligheid

Situatie nu:

Uit de door KEMA uitgevoerde nulmeting is gebleken dat ongevallencijfers per 1000 medewerkers relatief hoog zijn ten opzichte van andere industriële branches.

 

1998

1999

2000

Gemiddelde

Doelstelling convenant
(min 25%)

VNP

43

42

36

40

30

VG

23

21

30

25

19

Kartoflex

22

22

24

23

17

Afspraak:

Het aantal verzuimongevallen per 1000 medewerkers moet aan het einde van de looptijd van dit convenant op brancheniveau zijn teruggebracht met 25% vergeleken met het gemiddelde aantal ongevallen van de afgelopen 3 jaren (periode 1998-2000).
Machine- en arbeidsveiligheid wordt gemeten aan de hand van het aantal verzuimongevallen per 1000 medewerkers.

Geluid

Situatie nu:

De nulmeting, die is uitgevoerd door het bureau Cauberg-Huygen, heeft aangetoond dat er in de sector nog relatief veel medewerkers blootgesteld worden aan geluidsniveaus welke risico’s opleveren voor het gehoor.

Boven de 80 dB(A) kan gehoorschade optreden, welk risico exponentieel toeneemt naarmate het blootstellingsniveau stijgt resp. de blootstellingsduur toeneemt.Effectieve blootstelling aan geluid boven de 80 dB(A):

Geluidsklasse

VNP

VG

Kartoflex[1]

80 dB(A)

61%

53%

69%

> 80-85 dB(A)

21%

16%

21%

> 85-90 dB(A)

13%

24%

8%

> 90 dB(A)

5%

7%

3%

[1]Door afrondingsverschillen kan het totaal boven de 100% uitkomen.

Afspraak:

Minimalisering van het aantal werknemers dat onbeschermd blootstaat aan schadelijk geluid
door het nemen van de volgende maatregelen:

1) verlaging van de effectieve geluidsblootstelling, bij voorkeur tot beneden de schadegrens
van 80 dB(A), via algemene toepassing van de stand der techniek m.b.t. geluidsreducerende maatregelen, zoals omschreven in het Sectorplan van Aanpak; zodra de bedrijfsplannen van aanpak gereed zijn, zullen de door de bedrijven verwachte effecten van de daarin opgenomen maatregelen omgerekend worden naar branchegemiddelden. Vervolgens zullen die gemiddelden worden beschouwd als taakstellingen. Bij vervolgonderzoek zal naast de onbeschermde ook de beschermde blootstelling worden gemeten.

2) algemene toepassing van passende gehoorbeschermers in arbeidssituaties waar bovengenoemde aanpak niet leidt tot verlaging van het geluidsniveau tot beneden 80 dB(A).

Vroegtijdige reïntegratie

Situatie nu:

Uit het nulonderzoek uitgevoerd door de BBC is gebleken dat  ondanks alle wettelijke maatregelen de beschouwde WAO-instroom in de periode van 1996 t/m 2000 -weliswaar iets lager dan de landelijke tendens – is verdubbeld van gemiddeld 4,5 personen per 1000 medewerkers naar ca. 9 per duizend.

 

aantal medewerkers

   

Aantal WAO instroom

     
 

96

97

98

99

2000

96

97

98

99

2000

totaal

                       

Kartoflex

4039

4032

4208

4101

4538

16

22

32,5

31

44

145,5

VG

1584

2112

2079

2056

2142

9

10

15

17

19

70

VNP

6988

7076

7650

7518

7404

31

42

42

64

70

249

Afspraak:

Door middel van een planmatige aanpak de instroom uit het arbeidsproces wegens arbeidsongeschiktheid zodanig verlagen dat aan het einde van de convenantperiode op brancheniveau de instroom WAO (80 tot 100% afgekeurden) een neerwaartse trendbreuk laat zien en zo mogelijk een verlaging.

Vroegtijdige reïntegratie wordt gemeten aan de hand van de instroom WAO (80-100% afgekeurden)

.

Werkdruk

Situatie nu:

Onder werkdruk wordt in dit convenant de psycho-sociale arbeidsbelasting verstaan zoals die
vastgesteld wordt met de kern VBBA-lijst.
De uitgevoerde nulmeting heeft te weinig concreet branchebreed resultaat opgeleverd om in dit convenant tot objectivering en normstelling te komen.

Afspraak:

Voor het einde van het eerste jaar van de looptijd van het convenant zullen nadere onderzoeken gereed zijn om hier wel toe te komen en om nadere afspraken te maken.

Klimaat

Afspraak:

Onder klimaat wordt in dit convenant warmtebelasting ten gevolge van het productieproces
verstaan. Partijen stellen voor het einde van het eerste jaar van het convenant een Protocol op ter beheersing van de warmtebelasting ten gevolge van het productieproces.

Organische oplosmiddelen

Afspraak:

Voor OPS is de doelstelling te bepalen in het 1 e jaar van het convenant nadat het Grafimedia-convenant tot stand is gekomen. Indien het Grafimedia-convenant niet of niet op tijd tot stand
komt, beraden partijen zich voor het einde van het 1 e convenantjaar over de te maken convenantafspraken

Resultaatmeting: monitoring

Afspraak:

Monitoring van de in dit convenant en Sectorplan van Aanpak gemaakte afspraken zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de BBC in de vorm van een tussenmeting na 2 jaar van de ingangsdatum van het convenant en in de vorm van een eindmeting bij het einde van de looptijd van het convenant. Bij de tussen- en eindmeting zal dezelfde systematiek (populatie, meetmethode en verwerkingsmethode) gevolgd worden als bij de nulmeting. De resultaten zullen worden vastgelegd in een onderzoeksrapport dat wordt gepubliceerd in de publicatiereeks “Arboconvenanten” door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien partijen vaststellen dat de voortgang aanmerkelijk achterblijft bij de na te streven doelen, beraadt de BBC zich op te nemen maatregelen.

De brancheorganisaties zullen jaarlijks verslag doen van de resultaten aangaande de kwantitatieve doelstellingen. De bedrijven rapporteren hierover ieder aan hun brancheorganisatie. Deze bewerkt de gegevens tot een collectief verslag van de branche.

Bedrijfsplan van aanpak en rapportage

Afspraak:

Elk bedrijf stelt binnen één jaar na ondertekening van het convenant een bedrijfsplan van aanpak op. Door middel van dit bedrijfsplan van aanpak levert het bedrijf een zo grootmogelijke bijdrage aan de doelstellingen op brancheniveau. In dit bedrijfsplan van aanpak wordt de wijze van realisatie van de stand der techniek in dat bedrijf opgenomen.

Met betrekking tot het uitvoeren van de convenantafspraken in bedrijven komen partijen overeen dat een bedrijf jaarlijks verslag doet aan de brancheorganisatie over de uitvoering van de genomen maatregelen in het kader van het bedrijfsplan van aanpak. Deze gegevens zullen worden aangeleverd door middel van een standaard format, dat tot een eenvoudig en overzichtelijk verslag leidt. Deze verslaglegging dient mede ondertekend te zijn door de voorzitter van de ondernemingsraad of de PVT of bij het ontbreken daarvan door een vertegenwoordiger van het personeel.
De brancheorganisatie maakt de bedrijfsgegevens anoniem en stuurt deze vervolgens door naar de BBC zodat deze de voortgang in de bedrijven kan volgen. De brancheorganisatie kan eveneens een collectief verslag bij deze stukken voegen.

In het sectorplan van aanpak staat hierover nog het volgende:

De bedrijfsplannen van aanpak zijn gericht op de uitvoering van beleidsmatige, organisatorische en technische maatregelen teneinde de arbeidsrisico’s terug te dringen. Het doel is dat ieder bedrijf in een bedrijfsplan van aanpak aangeeft op welke wijze het bedrijf een bijdrage levert aan de in het convenant afgesproken te behalen doelstelling. Dit doet het bedrijf door middel van het aanpakken van de arbeidsrisico’s die met name in dat bedrijf spelen. De maatregelen worden afgewogen naar technische, financiële en praktische haalbaarheid (stand der techniek)

Om tot een bedrijfsplan van aanpak te kunnen komen, worden de volgende stappen gevolgd:

 1. inventariseer de arbeidsrisico’s die onderwerp zijn van het convenant.
 2. toets deze inventarisatie aan bestaande RI&E’s en vul de RI&E eventueel aan
 3. weeg de arbeidsrisico’s, voer bij onvoldoende eigen specifieke kennis op arbogebied eventueel nader onderzoek uit door (technisch) adviesbureau of arbodienst/ win advies in bij betrokken

  instantie

 4. stel een plan van aanpak op in overleg met de OR/PVT waarin maatregelen worden opgenomen
  die bijdragen tot de doelstelling, afgewogen conform de stand der techniek
 5. onderzoek integratie met bestaande plannen van aanpak in het bedrijfsplan
 6. verkrijg instemming van OR/PVT
 7. na akkoord bekrachtiging door directie
 8. voer dit bedrijfsplan van aanpak uit binnen de gegeven planperiode
 9. doe jaarlijks een verslag van de voortgang van het plan