Arboconvenant Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

0

In het deelconvenant beroepsonderwijs en volwassenenducatie verplichten de partijen zich om de werkdruk en het ziekteverzuim uiterlijk op 1 december 2004 terug te dringen met tien procent. Het arboservicepunt BVE speelt een grote rol in de uitwerking van de afspraken uit het convenant. Het servicepunt moet er onder meer voor zorgen dat de instellingen op een eenduidige manier het ziekteverzuim registreren.

Ook kunnen instellingen bij het servicepunt subsidieaanvragen indienen voor reïntegratietrajecten voor langdurig zieke werknemers.

Op 11 juni 2004 is een intentieverklaring afgesloten om te komen tot een arboplusconvenant. Partijen willen in dit convenant afspraken maken over Psychosociale arbeidsbelasting, verzuim en reintegratie.