Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/120 SZW d.d. 3 juli 2001)

Werknemers in de sector metalektro en metaalbewerking zullen in de toekomst beter worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van geluid, lasrook en oplosmiddelen.

Vandaag is hiertoe een intentieverklaring ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van Vereniging FME-CWM, Metaalunie, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening.

In de metalektro en metaalbewerking werken zo’n 400.000 mensen. Schadelijk geluid, lasrook en oplosmiddelen zijn belangrijke arbeidsrisico’s in deze sector.
De ondertekenaars van de intentieverklaring stellen zich daarom ten doel zo mogelijk binnen een jaar te komen tot een convenant over bescherming van werknemers tegen de gevolgen van deze risico’s.

Voor een goede aanpak van de problemen zal allereerst worden nagegaan wie precies blootstaan aan schadelijk geluid, lasrook en oplosmiddelen, welke maatregelen al door bedrijven zijn genomen om die risico’s te beheersen en welke technieken daarvoor beschikbaar zijn.

Vervolgens zullen in het convenant concrete afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de blootstelling aan deze arbeidsrisico’s, bijvoorbeeld door ze aan de bron aan te pakken.

Met het afsluiten van arboconvenanten wil de overheid het aantal arbeidsrisico’s verminderen. Voor zeven arbeidsrisico’s zijn landelijke streefcijfers opgesteld. Het gaat om tillen, werkdruk, RSI, schadelijk geluid, oplosmiddelen, allergene stoffen en kwarts. Hiervoor is in de huidige kabinetsperiode 160 miljoen gulden beschikbaar.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit arboconvenanten af met werkgevers en werknemers in bedrijfstakken waar deze arbeidsrisico’s het meest voorkomen. Uitgangspunt bij de financiering is dat de convenantspartijen in gelijke mate bijdragen in de kosten.

Het afsluiten van een convenant gebeurt meestal in een aantal stappen. De eerste stap mondt uit in het ondertekenen van een intentieverklaring, de tweede stap in het ondertekenen van het convenant en de derde stap bestaat uit de uitvoering en evaluatie ervan.

————————————————
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vereniging FME-CWM, Metaalunie, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening.