Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 99/237 SZW d.d. 20 december 1999)

In de kinderopvang wordt de komende jaren een groot aantal activiteiten uitgevoerd om de lichamelijke belasting van werknemers te verminderen. Doel hiervan is de arbeidsomstandigheden te verbeteren zodat een hoog ziekteverzuim en instroom in de WAO voorkomen kunnen worden.

Dat staat in het arboconvenant voor de kinderopvang dat vandaag wordt ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VOG (ondernemersorganisatie voor welzijn, hulpverlening en opvang) en de vakbonden AbvaKabo FNV en CFO (CNV-bond voor Overheid, Zorgsector en Verzelfstandigde overheidsinstellingen).

Werknemers in de kinderopvang hebben te maken met een hoge fysieke belasting doordat ze veel moeten tillen en bukken. In het convenant wordt afgesproken dit tegen te gaan door de werkplekken zo in te richten dat ongunstige werkhoudingen worden voorkomen en voorzieningen aan te brengen die de zwaarte en de frequentie van het tillen en bukken verminderen.

Dit is des te meer van belang gezien de op stapel staande uitbreiding van de sector. Uitgangspunt hierbij is de publikatie `Ergonomische normen en aanbevelingen voor de inrichting van kindercentra’ die door werkgevers en werknemers in de branche is opgesteld.
Hierin staan bijvoorbeeld normen voor de werkhoogte van aankleedtafels. Ook wordt beschreven hoe bij het tillen en dragen van kinderen overbelasting kan worden voorkomen. Deze normen vormen de basis voor een beleidsregel die in de loop van volgend jaar wordt gepubliceerd. De Arbeidsinspectie gaat deze beleidsregel gebruiken bij het toezicht op de naleving van de afspraken in het convenant.

Daarnaast wordt in het convenant aandacht besteed aan voorlichting en onderricht aan werkgevers en werknemers over de normen en richtlijnen en de manier waarop deze kunnen worden ingevoerd.
Doel van het convenant is dat binnen vier jaar alle kinderdagverblijven werken volgens de gestelde normen. Afgesproken is dat kinderdagverblijven binnen een jaar na de ondertekening van het convenant een plan van aanpak opstellen over de invoering van de normen. Een begeleidingscommissie zal toezien op de uitvoering van het convenant.

In arboconvenanten worden resultaatgerichte, zo mogelijk kwantitatieve afspraken gemaakt tussen overheid, werkgevers en werknemers over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in een sector. Er zijn 29 bedrijfstakken geselecteerd waarmee de komende jaren een arboconvenant wordt gesloten. Daarnaast kunnen bedrijfstakken zichzelf aanmelden voor het afsluiten van een convenant.