Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 00/101 SZW d.d. 31 mei 2000)

Om te beginnen wil ik u als bedrijfstak horeca gelukwensen met het convenant dat we zo dadelijk gaan ondertekenen. Maar daarnaast is een compliment aan uw bedrijfstak op zijn plaats. Want u hebt zich als een van de eersten bij mijn ministerie gemeld met het voornemen een arboconvenant af te sluiten. En u hebt de vaart er sindsdien goed ingehouden.

Op 28 april vorig jaar hebben we in een intentieverklaring de route naar dit convenant uitgestippeld. En vandaag bent u de eerste bedrijfstak die een convenant afsluit over de systematische bestrijding van de werkdruk. Die voortvarendheid van de horeca stemt mij optimistisch over de resultaten die we met dit convenant de komende tijd willen boeken: een substantiële vermindering van het aantal werknemers dat gebukt gaat onder te hoge werkdruk.

Binnen drie jaar tien procent minder mensen in de horeca die de werkdruk als een probleem ervaren en daardoor ziek of arbeidsongeschikt kunnen worden.Dat is een ambitieuze doelstelling. Maar de inzet en het enthousiasme van alle partijen die bij dit convenant zijn betrokken, geven mij het vertrouwen dat het wel degelijk een haalbare doelstelling is. Het is bovendien een noodzakelijke doelstelling.

Beheersing van een te hoge werkdruk is niet alleen in het belang van de werknemers die er de dupe van worden. Ook de werkgever heeft er belang bij dat zo weinig mogelijk werknemers uitvallen. Want dat is vervelend voor de organisatie en het kost bovendien geld. En voor de bedrijfstak horeca geldt – zeker in deze tijd van een krappe arbeidsmarkt – dat goede arbeidsomstandigheden en daardoor tevreden personeel wenselijk is voor het behoud van de goede naam van de sector. Want ook dat is van belang: de groeisector horeca zal er beter dan tot nu toe in moeten slagen werknemers vast te houden en nieuwe werknemers aan te trekken.

Het probleem van de werkdruk in de horeca is niet gering. Van de 280.000 werknemers in uw sector geeft niet minder dan één op de drie aan gebukt te gaan onder een vorm van werkdruk die kan leiden tot overbelasting. Een goede reden om de werkdruk zichtbaar en bespreekbaar te maken. En vervolgens daadwerkelijk aan te pakken.

Daarvoor hebben we in dit convenant een samenhangend pakket van maatregelen opgenomen die zijn toegesneden op de bedrijfstak horeca.
Ik denk aan de quick scan werkdruk, die op ruime schaal zal worden verspreid. Aan maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek Stand der Techniek. Aan afspraken over extra formatieplaatsen voor kennisontwikkeling, innovatie en voorlichting. Er komen voorbeeldbedrijven waarvan collega’s in de horeca kunnen leren hoe ze problemen met werkdruk het beste te lijf kunnen gaan. Afspraken met arbodiensten en met de Arbeidsinspectie, die bij uitstek de deskundigen in huis hebben als het gaat om problemen op de werkvloer.

Het is verheugend dat veel horecabedrijven nu al met veel belangstelling uitkijken naar de quick scan. Daaruit blijkt dat ze zich realiseren dat werkdruk een probleem is. En dat is de eerste stap op weg naar een oplossing. Het is de bedoeling dat het komende anderhalf jaar de quick scan in tenminste duizend horecabedrijven wordt gebruikt.

Vaak gaat het niet om hemelbestormende ingrepen als we het hebben over het terugdringen van werkdruk. Laat uw gedachten in de onderneming eens gaan over de manier waarop u werkoverleg voert. Vraag u eens af of taakverruiming, taakroulatie, of taakvariatie voor medewerkers stimulerend kan zijn. Kijk eens kritisch naar de werkprocessen. Of vraag een deskundige om advies over verbetering van werkplekken. En natuurlijk moet scholing zeker in de horeca voortdurend aandacht krijgen. Zorgen dat mensen in hun beroep bij de tijd blijven. Dat is in uw sector temeer geboden omdat de kwaliteit van het horecaproduct in hoge mate afhangt van de kwaliteit van de mensen die er werken. Die kwaliteit vraagt om voortdurende bewaking. Om investeringen, in werknemers, in arbeidsomstandigheden. Ik wens de sector horeca daarbij alle succes toe.