Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/123 SZW d.d. 4 juli 2001)

In 2004 moet het verschil tussen het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg en het ziekteverzuim in het bedrijfsleven zijn gehalveerd. Uitgaande van de huidige verzuimcijfers betekent dit een verlaging van het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg van 8,7 naar 7,1 procent.

Om dit te bereiken, worden de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim aangepakt: fysieke belasting, werkdruk en emotionele belasting, agressie en gevoelens van onveiligheid op de werkvloer.
Ook wordt gewerkt aan een meer systematische aanpak van de begeleiding van zieke medewerkers.

Dit staat in het arboconvenant voor de gehandicaptenzorg dat vandaag is ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vertegenwoordigers van de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de vakbonden ABVAKABO FNV, CFO/CNV, FHZ en NU’91.

Het convenant heeft een looptijd van drie jaar. De kosten van het convenant bedragen 13 miljoen gulden. De helft hiervan wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; de andere helft wordt opgebracht door het sectorfonds Zorg en Welzijn.

In de gehandicaptenzorg zijn ongeveer 100.000 mensen werkzaam. De blootstelling aan fysieke belasting moet de komende drie jaar met 30 procent dalen. Om dit te bereiken worden onder andere richtlijnen opgesteld voor de meest voorkomende handelingen, zoals voor het in en uit bed tillen van cli├źnten.
Waar voorheen vooral belang werd gehecht aan het aanleren van ’tiltechnieken’, wordt nu meer de nadruk gelegd op de inzet van hulpmiddelen die zware handelingen vergemakkelijken.

De werkdruk en emotionele belasting in de gehandicaptenzorg moet in 2004 met 10 procent zijn gedaald. Een van de manieren om dit te bereiken is het aanbieden van trainingen aan leidinggevenden in het omgaan met werkdruk en het snel herkennen van overbelasting bij medewerkers.

Een ‘werkdrukalarm’ moet het inzicht in de problematiek vergroten. Met behulp van een CD-rom kunnen instellingen nagaan hoe hoog de werkdruk in de eigen organisatie is en waar de problemen zich voordoen.

Om agressie en gevoelens van onveiligheid te bestrijden hebben de partijen zich ten doel gesteld het aantal klachten op dit gebied met 10 procent te verminderen. Een van de maatregelen is de ontwikkeling van gedragscodes en protocollen door de instellingen. Hierin wordt omschreven welk gedrag niet getolereerd wordt en voorgeschreven hoe medewerkers om moeten gaan met agressief gedrag.

Meer aandacht voor de begeleiding van zieke medewerkers is een van de overige overeengekomen maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen. Afgesproken is onder andere dat zieke medewerkers uiterlijk zes weken na hun ziekmelding een op maat gemaakt reïntegratieplan krijgen.

Van de individuele zorginstellingen wordt verwacht dat zij een op de eigen organisatie toegesneden plan van aanpak ontwikkelen, waarmee minimaal aan de in het convenant vastgestelde doelstellingen kan worden voldaan.

De sociale partners ondersteunen de doelstellingen op sectorniveau. Zo worden trainingen aangeboden en instrumenten ontwikkeld, die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Ook wordt zo spoedig mogelijk na de ingang van het convenant een ‘nulmeting’ gehouden om te kunnen vaststellen hoe hoog de fysieke belasting en werkdruk op dit moment is.

—————————————————————————————————- Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de vakbonden ABVAKABO FNV, CFO/CNV, FHZ en NU’91.