Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 00/053 SZW d.d. 28 maart 2000)

Minstens 20 WAO’ers afkomstig uit de bouw gaan als ervaringsdeskundige op de bouwplaats voorlichting geven over veilig en gezond werken.

Hiertoe is vandaag een convenant afgesloten door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgeversorganisatie het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en de vakbonden Bouw- en Houtbond FNV en Hout- en Bouwbond CNV.

Het is het eerste onderdeel van een arboconvenant voor de bouw. Tegelijkertijd is een intentieverklaring ondertekend voor de totstandkoming van een convenant over de aanpak van werkdruk, fysieke belasting, kwarts en oplosmiddelen. In de bouw wordt naar verhouding een groot aantal werknemers blootgesteld aan deze risico’s, die veel ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen veroorzaken.

Staatssecretaris Hoogervorst zei bij de ondertekening dat de bouw al veel werk maakt van veiligheid en gezondheid. De bouwsector is er na jaren van een hoog ziekteverzuim en een grote instroom in de WAO in geslaagd de arbeidsuitval terug te dringen tot iets onder het landelijk gemiddelde.
Tegelijkertijd wees de staatssecretaris op de grote risico’s in de bouw en onderstreepte hij het belang van een voortvarende aanpak. In deze kabinetsperiode wordt 160 miljoen gulden uitgetrokken voor het afsluiten van convenanten met zogenoemde hoogrisico-bedrijfstakken.

Een toenemend aantal werknemers in de bouw (in 1998 zo’n 109.000) geeft aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Van de ongeveer 200.000 werknemers die direct op de bouwplaats werkzaam zijn, kampen er circa 186.000 met een hoge fysieke belasting doordat ze regelmatig veel moeten tillen.
Ruim 100.000 mensen in de bouw worden aan kwartsstof blootgesteld dat afkomstig is uit steenachtige materialen. Bij ongeveer 10 procent van hen is sprake van zeer hoge blootstellingen, die tot stoflongen en zelfs longkanker kunnen leiden.

Het idee voor de inschakeling van arbeidsongeschikte bouwvakkers als arbodeskundigen komt oorspronkelijk van de Bouw- en Houtbond FNV. Op grond van de subsidieregeling voor convenanten over arbeidsomstandigheden kan er maximaal 50 procent subsidie voor worden verstrekt.
Afgesproken is dat een aantal WAO’ers (20 voltijdsplaatsen) zal worden omgeschoold tot arbovoorlichter. Per 1 september aanstaande worden zij op bouwplaatsen ingezet voor voorlichting en bewustmaking.

De voorlichting en bewustmaking hebben in het bijzonder betrekking op de onderwerpen fysieke belasting, werkdruk, OPS en kwarts.
Bij het convenant is een plan van aanpak gevoegd met een nadere uitwerking van het project. Het is de bedoeling dat de arbovoorlichters met hun concrete werkzaamheden op de bouwplaats een mentaliteitsverandering onder werknemers en leidinggevenden in de bouw bewerkstelligen en daarmee de gezondheid en de veiligheid op de werkplek verbeteren.

Het werk van de arbovoorlichters is aanvullend op de dienstverlening van reguliere marktpartijen zoals arbodiensten. Waar nodig wordt doorverwezen. De arbovoorlichters komen in dienst van Aboma/Keboma, een keurings- en adviesinstelling die vooral ten behoeve van de bouw werkzaam is. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd om het effect van de activiteiten op de kennis en mentaliteit van de werknemers en leidinggevenden te evalueren.

Werkgevers- en werknemersorganisaties zullen een maximale toegang tot de bedrijven bevorderen. Per bezocht bedrijf wordt een bedrijfsrapportage opgesteld die met de bedrijfsleiding wordt besproken. Informatie uit de bedrijfsrapportages kan desgewenst in geanonimiseerde vorm ook aan de partijen van het arboconvenant beschikbaar worden gesteld.

In de intentieverklaring hebben de partijen afgesproken om zo snel mogelijk – in ieder geval binnen een jaar na ondertekening – te komen tot concrete en op resultaat gerichte afspraken voor de bouw over werkdruk, fysieke belasting, kwarts en oplosmiddelen.
Voor het tegengaan van fysieke belasting en blootstelling aan kwarts zijn al vrij concrete afspraken gemaakt. Zo is in de intentieverklaring opgenomen dat de zogenoemde A-bladen (door de sociale partners zelf ontwikkelde bedrijfstaknormen voor fysieke belasting) worden omgezet in beleidsregels. De Arbeidsinspectie zal deze beleidsregels straks gaan gebruiken bij het toezicht.

Bij de vaststelling van de wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan kwarts is in 1998 voor de bouw een uitzondering gemaakt in verband met technische onhaalbaarheid. In de intentieverklaring is, overeenkomstig het recente advies van de Sociaal-Economische Raad, afgesproken dat aan deze uitzonderingssituatie een einde komt en de wettelijke grenswaarde van kwarts wordt gehalveerd. Daar waar de stand der techniek adequate bestrijding bij de bron nog niet mogelijk maakt, zullen in convenantsverband afspraken worden gemaakt over invoering en ontwikkeling van nieuwe maatregelen en -technieken.

——————————————–
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV.