Site arboconvenant banken: de OR aan de slag

0

Bron: Arbosite FNV Bondgenoten

archiefmelding-3963345

Laatste update: 7 augustus 2002


Waarom een plan van aanpak?

In het Arbo-convenant bankwezen is afgesproken dat de individuele bankorganisaties uiterlijk 1 juli 2002 een plan van aanpak opstellen. Daarin worden de maatregelen uit het convenant vertaald en toegesneden op de situatie in de eigen organisatie. Doelstelling hiervan is het waarborgen van concrete uitvoering van afgesproken maatregelen.

En uiteraard het halen van de doelstelling van het convenant: Het terugdringen van te hoge werkdruk en RSI-klachten. En het bevorderen van de terugkeer van langdurig zieken die uitgevallen zijn als gevolg van RSI en werkstress.

Bij het vaststellen van het ‘PLAN VAN AANPAK ARBO-CONVENANT PER BANK’ spelen de Ondernemingsraden een belangrijke rol: Deze werknemersvertegenwoordiging – in de kleinere banken eventueel de Personeelsvertegenwoordiging – heeft instemmingsrecht.
Zonder de instemming van de OR is het plan ongeldig!

Bent u geen lid van een werknemersvertegenwoordiging maar wel geinteresseerd in het beleid van uw werkgever op het vlak van werkdruk, RSI en reintegratie bij arbeidsongeschiktheid? Vraag er eens naar op het werkoverleg, bij uw leidinggevende of uw vertegenwoordiger in OR, Onderdeelscommissie of Personeelsvertegenwoordiging.

Is uw werkgever bezig om op basis van de convenants-afspraken een plan te maken? Vraag eens naar de stand van zaken.


Tips en toetsingscriteria voor de Ondernemingsraad.

Momenteel wordt er binnen de banken door geledingen als de arbo-dienst of P&O gewerkt aan het opstellen van de ‘Plannen van Aanpak per bank’. In hoeverre zijn de werknemersvertegenwoordigers in de Ondernemingsraden nu al betrokken? Wat zijn de eerste ervaringen? Kunnen de Plan van Aanpak de toets der kritiek doorstaan?

Hieronder volgen enkele tips.

Benut het instemmingsrecht om het plan kwalitatief te beoordelen en zonodig in positieve zin te beinvloeden.

Neem als OR voldoende tijd voor bestudering van en overleg over het plan.

Neem zonodig een extern adviseur (zie ook verderop in dit stuk) in de arm.

Toetsingscriteria en punten van aandacht voor werknemersvertegenwoordigers zijn onder andere:

  1. Concreetheid en volledigheid: zijn alle maatregelen en afspraken uit het Arbo-convenant bankwezen voldoende concreet verwerkt in het eigen Plan van Aanpak?
  2. Per maatregel: Kwaliteit van de maatregelen: loopt concrete uitwerking parallel met achterliggende convenantsdoelen? Worden maatregelen voldoende uitgewerkt?
  3. Is de fasering en prioritering van invoering van maatregelen juist (bijvoorbeeld ten aanzien van de keuze welke functiegroepen of bedrijfsafdelingen eerst aan bod komen)?
  4. Haalbaarheid en termijnstellingen: Worden acties niet te laat opgestart?
  5. Is daadwerkelijke realisatie via taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidstelling gewaarborgd? Is deskundige begeleiding van de uitvoering van maatregelen voldoende gewaarborgd (bijvoorbeeld via een projectgroepje)?
  6. Is uitvoering van de convenantsmaatregelen voldoende zichtbaar en gewaarborgd als deze in bestaande arbo-activiteiten en -structuren worden ‘meegenomen’?
  7. Wordt voldoende aandacht besteed aan communicatie en informatie aan werknemers?
  8. Kan de medezeggenschap op alle nivo’s en gedurende de looptijd van het plan van aanpak de voortgang bewaken en toetsen (informatie- en overleg-momenten; OR-toehoorder bij projectgroepje; OR-waarnemer bij activiteiten)?


Scholing, advisering en begeleiding Ondernemingsraden

Bovenstaande globale aandachtspunten worden door FNV Bondgenoten uitgewerkt tot een gedetailleerd OR-werkschrift, dat Ondernemingsraden kunnen benutten bij het overleg en toetsen van de uitvoering van afspraken van het Arbo-convenant bankwezen in hun organisatie. Binnenkort beschikbaar.

Ook nu al kunnen Ondernemingsraden, Personeelsvertegenwoordigingen en VGW-commissies voor advies en begeleiding bij het overleg over het Arbo-convenant bankwezen in de eigen onderneming gebruik maken van ter zake kundige opleiders en adviseurs.
Gedacht kan worden aan scholingsdagen en losse adviesuren voor begeleiding over een langere periode. Een groot deel van de kosten kan hierbij ten laste worden gebracht van het Arbo-convenant bankwezen.

Belangstelling voor scholing, advisering of een langduriger begeleidingstraject bij dit arbo-convenant?
Neem contact op met Jan van der Straten, adviseur arbeidsomstandigheden FNV Bondgenoten, [email protected], 030-2738978, of Hans Hubregtse, adviseur medezeggenschap FNV Bondgenoten, [email protected] 030-2738658.
Voor algemene vragen over medezeggenschap bij arbeidsomstandigheden bel de VGWM-helpdesk van FNV Bondgenoten, 030-2738738 of mail: [email protected] .


Studiedag voor Ondernemingsraden in het bankwezen op 17 juni 2002

Deze studiedag was gratis voor leden van het vertegenwoordigend overleg in de banksector. De dag was een initiatief van de VGW-commissie van de Centrale Ondernemingsraad van ABN-AMRO en de gezamenlijke vakbonden die betrokken zijn bij het Arboconvenant bankwezen. De organisatie van deze dag vond plaats in samenwerking met FNV Formaat. Binnenkort hopen we nadere informatie over het verloop van deze studiedag te presenteren.