Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 02/045 SZW d.d. 11 april 2002)

Het aantal medewerkers van architectenbureaus met nek- en schouderklachten moet over drie jaar met tenminste 35 procent zijn verminderd. Om dit te bereiken, gaan de bureaus onder meer interne deskundigen opleiden die collega’s over RSI en werkdruk voorlichten. Daarnaast komt er een helpdesk om zieke werknemers sneller weer aan het werk te helpen en krijgen werkgevers richtlijnen om ziekteverzuim als gevolg van RSI en werkdruk terug te dringen.

Dit staat in het arboconvenant architectenbureaus dat vandaag is ondertekend door directeur-generaal Kuipers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Bond van Nederlandse Architecten BNA en de vakbonden De Unie, Dienstenbond CNV en FNV Bondgenoten. Onder het convenant, dat loopt tot april 2005, vallen ongeveer 12.500 werknemers. Het ministerie stelt 850.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het convenant, de sociale partners betalen hetzelfde bedrag.

Uit een onderzoek dat in het kader van het arboconvenant is uitgevoerd, blijkt dat meer dan de helft van de werknemers van architectenbureaus langer dan zes uur per dag achter een beeldscherm werkt. Mede hierdoor heeft 62 procent van hen in meer of mindere mate klachten aan nek, schouders of armen. In de bedrijfstak wordt de helft van het verzuim veroorzaakt door RSI en werkdruk. Overigens is het verzuim in de branche met 3,7 procent relatief laag.

Door middel van voorlichting willen de partners in het arboconvenant werknemers beter bewust maken van de risico’s van RSI en werkdruk. Naast een campagne en een themadag, krijgen een aantal medewerkers die RSI hebben (gehad) een training om collega’s voor te lichten. Andere bureaus kunnen deze deskundigen inhuren. Ook moeten medewerkers die risico lopen op RSI een cursus volgen.

RSI en werkdruk worden verder aangepakt door een zogenoemde toolkit met informatie voor werknemers en werkgevers over werkplekonderzoeken en een modelcontract voor arbodiensten. Verder bevat de ‘toolkit’ onder meer een handleiding voor de begeleiding van zieke werknemers en een registratiesysteem voor ziekteverzuim. Daarnaast gaat een helpdesk de reïntegratie van medewerkers ondersteunen door werkgevers en werknemers te adviseren over werkhervatting. De helpdesk verzamelt hierover ervaringen uit de sector zodat werkgevers en werknemers van elkaar kunnen leren op het terrein van reïntegratie.

Werkgevers en leidinggevenden krijgen in het arboconvenant een nadrukkelijke verantwoordelijkheid om RSI en werkdruk terug te dringen. Via subsidies worden zij gestimuleerd om een training verzuimbegeleiding te volgen. Aan het eind van de looptijd van het convenant moet de helft van hen zo’n training hebben afgerond.

————————————————————-

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bond van Nederlandse Architecten BNA, De Unie, Dienstenbond CNV en FNV Bondgenoten.