Arboconvenanten in bedrijfstakken

0
Hoe krijgen we voor elkaar dat een arboconvenant van toepassing is op alle bedrijven in een bepaalde bedrijfstak?

Dit onderwerp heeft veel van doen met de vraag over de handhaving van arboconvenanten. Soms is het een probleem om voor het overleg over een arboconvenant een voldoende representatieve gesprekspartner (werkgeversorganisatie) te vinden.

Waar bedrijfstak-CAO’s bestaan, is de situatie betrekkelijk eenvoudig. In de CAO kan een ‘schakelbepaling’ over het naleven van een arboconvenant worden opgenomen, waardoor het hele convenant onder de Algemeen Verbindend Verklaring kan worden gebracht.

In bedrijven waar bedrijfs-CAO’s worden afgesloten, zou samen met het medezeggenschapsorgaan het afsluiten van een bedrijfsconvenant in de CAO kunnen worden afgesproken.

In bedrijven/ bedrijfstakken waar deze mogelijkheden niet bestaan, kan men het convenant middels een arbobeleidsregel ‘algemeen geldig voor de sector’ laten verklaren.

Tot slot kan gekeken worden welke convenantsbepalingen direct voortvloeien uit reeds bestaande wettelijke verplichtingen, waardoor ze ook voor alle bedrijven in de sector geldig zouden zijn (tenzij de wet de werkgever speelruimte voor nadere invulling laat).

Let op: vooralsnog is een enorme beperking dat in veel Convenanten en intentieverklaringen (ook in de model-verklaring van de overheid) een clausule is opgenomen met als strekking dat ‘afspraken niet in rechte afdwingbaar’ zijn, en dat ‘als bij gerezen problemen overleg binnen een bepaalde termijn niet tot overeenstemming leidt, Convenanten altijd door één der deelnemende partijen kunnen worden opgezegd’