Financiering arboconvenanten

0
Wie gaat dat allemaal betalen?

Wanneer de arboconvenanten tot stand komen, neemt de overheid een substantieel deel van de facilitaire kosten voor haar rekening: secretariaten, onderzoeksactiviteiten e.d. Dit is vastgelegd in de subsidieregeling arboconvenanten. De overheid heeft hiervoor zelf circa 160 miljoen uitgetrokken, gespreid over de 4 jaar van het regeerakkoord (1999-2002).

Over de kosten van de stevige personele inzet die de betrokkenheid van FNV Bondgenoten bij meer dan 20 arboconvenanten vergt, zal overleg gepleegd moeten worden.

De overheid maakt een onderscheid tussen kosten voorafgaand aan het tot stand komen van een convenant (vooral: de kosten om van intentieverklaring tot convenant te komen), en de kosten die gemaakt worden na afsluiten van het eigenlijke convenant, dus de kosten om het convenant uit te voeren.

In de periode tot het afsluiten van het convenant kan de overheidssubsidie voor de in de subsidieregeling omschreven activiteiten oplopen tot in totaal 100% van de kosten. In de periode na afsluiting van het convenant kan dit voor afzonderlijke activiteiten oplopen tot 100%, maar blijft de overheidsbijdrage in totaal beperkt tot maximaal 50%. Let wel: voor de activiteiten die in de subsiedieregeling worden omschreven. Activiteiten op bedrijfsniveau zullen daar in de meeste gevallen van uitgesloten zijn…

In beide stadia kan subsidie worden aangevraagd. Subsidies worden alleen in behandeling genomen als ze door werkgevers en werknemersvertegenwoordigers in het convenant gezamenlijk worden aangevraagd. De aanvraag moet worden ingediend door een ‘rechtspersoon namens beide partijen’. Daarbij wordt gedoeld op (onder andere) reeds bestaande overlegplatforms tussen werkgevers en werknemers (b.v. een produktschap, een raad van overleg in een branche o.i.d.).

Er zijn dus geen aparte subsidie-aanvragen door afzonderlijke convenantspartijen mogelijk.

De overheid gaat er bovendien van uit dat alle convenantspartners na het afsluiten van arboconvenanten zelf een deel van de kosten voor hun rekening zullen nemen.

Nadere informatie…

 

Nadere informatie:

Over de verdeling van kosten verbonden aan arboconvenanten zegt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

“Uitgangspunt bij de financiering is dat de convenantspartijen in principe in gelijke mate bijdragen aan de financiering. Dat hoeft niet voor alle onderdelen op dezelfde wijze te gelden. De overheid financiert in principe de kosten voor onderzoek naar de stand van de techniek, monitoring en evaluatie, het externe projectbureau dat de branchebegeleidingscommissie ondersteunt en de directe kosten die verbonden zijn aan het proces van totstandkoming en implementatie van het convenant. De bedrijfstak draagt bij aan de financiering van de andere afspraken.” (Uit: Arboconvenanten nieuwe stijl – meer veiligheid en gezondheid op het werk, SZW januari 2000).

Overigens baseert Sociale Zaken zich daarbij op het akkoord in de Stichting van de Arbeid van december 1998, waarin staat:
“Uitgangspunt is dat convenantspartijen gezamenlijk bijdragen aan de financiering,…” waarbij als ‘partijen’ gelden: overheid en de bedrijfstak. Dat lijkt dus anders dan het begrip ‘partijen’ zoals de subsidieregeling arboconvenanten die hanteert (namelijk overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden)!

FNV Bondgenoten is van mening dat de bepalingen uit de Arbowet geen geweld mogen worden aangedaan. De kosten voor het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet, mogen dus niet voor rekening van de werknemer komen (ergo: ze komen in principe voor rekening van de werkgever, art. 44 Arbowet 1998). Het kan volgens ons niet zo zijn dat arboconvenanten afbreuk doen aan taken en verantwoordelijkheden (ook financiële) zoals die sinds jaar en dag middels onder andere de arbowet zijn vastgelegd. Kort en goed: goede arbeidsomstandigheden zijn weliswaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, maar de eindverantwoordelijkheid en de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van goede arbeidsomstandigheden zijn voor rekening van de werkgever.

In een aantal bedrijfstakken bestaan overigens fondsen die onder andere de aandacht voor arbeidsomstandigheden moeten stimuleren. Daarnaast kent de overheid de zogenaamde ‘Farbo-regeling’, ook wel genoemd ‘de Arbolijst’ . Dit is een regeling die het mogelijk maakt investeringen in arbeidsomstandigheden fiscaal-vriendelijk af te schrijven.

Kosten waar je onder andere mee te maken krijgt voor, tijdens en na het afsluiten van arboconvenanten zijn:

a) directe kosten voor het uitvoeren van het convenant (op bedrijfstakniveau): * het doen verrichten van onderzoek * ontwikkeling van instrumenten (b.v. een branche Risico Inventarisatie) * het opzetten van een arbo-platform in de branche * het doen verrichten van metingen * het monitoren en evalueren van de voortgang * het opzetten van pilot-projecten * informatieverstrekking en voorlichting (o.a. aan medezeggenschapsorganen) * …

Deze kosten komen grotendeels in aanmerking voor subsidie, zij het dat na afsluiting van het convenant een substantiële financieringsbijdrage vanuit de bedrijfstak wordt verwacht (‘in gelijke mate bijdragen’). Dit alles op basis van het ‘Plan van aanpak’ dat bij het convenant hoort te worden opgesteld. Hier zal dus niet alleen goed gekeken moeten worden naar de uit te voeren activiteiten, maar ook naar de financiering daarvan!

b) ondersteunende activiteiten in het kader van het convenant * Branche Begeleidings Commissie * Projectbureau

* …

De kosten voor het projectbureau komen grotendeels in aanmerking voor subsidie. Deelname aan de Branchebegeleidings Commissie zelf is ‘onbezoldigd’. Wel komt b.v. sekretariële ondersteuning in aanmerking voor subsidie.

c) Activiteiten in en door de bedrijven

Behalve voor eventuele pilot-projecten in het kader van het convenant, zijn hier geen aparte convenantssubsidies voor beschikbaar. Wel is hier de Farbo-regeling van toepassing.

d) Activiteiten door de afzonderlijke convenantspartners zelf

* personele inzet in BBC en overlegsituaties * interne ondersteuning (administratief, adviseurs) * eigen activiteiten op het gebied van voorlichting en informatie * zelfstandige activiteiten richting de eigen achterban

* …

Hierover zijn momenteel geen duidelijke afspraken. Of delen van deze kosten in het kader van het convenant zelf opvoerbaar zijn is niet duidelijk…