Arboconvenanten en CAO

0
Krijg ik ook tijdens CAO-onderhandelingen te maken met arboconvenanten?

In de overeenkomst die in de STAR (Stichting van de Arbeid) tot stand is gekomen, wordt een koppeling gelegd tussen CAO’s en arboconvenanten. De voornaamste doelstelling hiervan is om convenanten die voor een branche worden afgesloten, voor die gehele branche te laten gelden. Dit werkt uiteraard alleen als er sprake is van een algemeen verbindend te verklaren branche- of bedrijfstak -CAO. Het voornaamste doel is dus om de algemene uitvoering en de handhaving middels AVV te bevorderen. Daarnaast kan via de CAO een koppeling gelegd worden met andere onderwerpen, die een duidelijke relatie hebben met de arbeidsomstandighedenproblematiek. Bijvoorbeeld: arbeidstijden, personeelsvoorziening, opleidingsfondsen e.d.

Overleg over arboconvenanten kan een extra belasting worden voor het reguliere CAO-overleg. Arbo-afspraken in CAO’s worden soms zonder kennis van zaken gemaakt en zijn vaak te vrijblijvend. Ze moeten misschien elk jaar her-onderhandeld worden of sneuvelen in wisselgeld-operaties om andere nobele doelen te bereiken. Om dit ongewenste bij-effekt te voorkomen, is de volgende aanpak mogelijk:

  1. Het inhoudelijk overleg over arboconvenanten wordt separaat gevoerd via de Branche Begeleidingscommissies. Dit moet leiden tot brancheconvenanten die niet worden belast met de CAO-thema’s en hypes van de dag.
  2. In het reguliere CAO-overleg wordt overeengekomen dat arboconvenanten die op brancheniveau worden afgesloten, als apart onderdeel of als deel-CAO, in de CAO zullen worden opgenomen met een looptijd overeenkomstig de convenantstekst. Of er wordt een ‘schakelbepaling’ in de CAO opgenomen, waarin partijen zich verplichten tot naleving en uitvoering van in een arboconvenant gemaakte of te maken afspraken.
  3. Van belang is na te gaan of in het reguliere CAO-overleg wenselijke aanvullende (faciliterende of uitvoerings) afspraken gemaakt moeten worden. Deze kunnen echter ook in het kader van het arboconvenant zelf gemaakt worden. Het belangrijkste is dat ze er komen, want zonder duidelijke faciliteiten en bevoegdheden zullen werknemers, kaderleden en medezeggenschapsorganen hun bijdrage aan het welslagen van Convenanten op bedrijfsniveau niet kunnen leveren.
  4. Het arboconvenant wordt als onderdeel van de CAO of als aparte ‘CAO’ (vgl. de vroegere SUM-CAO in metaalindustrie) algemeen verbindend verklaard.
  5. De Arbeidsinspectie kan eventueel gevraagd worden (mede) verantwoordelijk te zijn voor de controle op en de handhaving van deze afspraken.

Een andere mogelijkheid is om de inhoud van het convenant niet via de CAO maar via ‘arbobeleidsregels’ handhaafbaar te maken. De partijen komen dan overeen dat een convenant wordt omgezet in een arbobeleidsregel. Dat is dan weer een handhavingsinstrument voor de Arbeidsinspectie.

Nadere informatie…