Stappenplan arboconvenant

0
Welke zaken moeten in een arboconvenant worden geregeld?

Convenanten worden per onderwerp afgetimmerd. Voor elk onderwerp moeten de volgende afspraken in een convenant worden opgenomen:

a) Taken en termijnen:

– normen voor blootstelling; – terugdringing van het aantal blootgestelden (percentages! en/of aantallen); – maatregelen die getroffen zullen worden(bij voorkeur bij de bron); – termijnen die gelden voor de afspraken (wanneer worden de doelen bereikt?);

– afspraken over monitoren van de situatie en voortgangsbewaking.

b) Stand der techniek

Er moet overeenstemming worden bereikt over welke soort maatregelen wel of niet haalbaar is. Dit wordt bepaald door de stand der techniek, die per convenant in kaart moet worden gebracht. De stand der techniek behelst: – afspraken over toepassing van bepaalde soorten maatregelen; – toezicht op naleving door Arbeidsinspectie; – technologische pilot-projecten;

– inventariseren hoe de stand der techniek is.

c) ‘Structurele voorziening’ (infrastructuur)

– bedrijfstakplatform voor kennis, informatie en monitoring.

d) Branche-instrumenten (facultatief)

– Risico-Inventarisatie en Evaluatie;
– werkboek.

e) Voorlichting

– werkgevers; – werknemers;

– werknemersvertegenwoordiging (OR, PVT).

f) Monitoring van voortgang, resultaten en evaluatie

– via CBS (blootstellingsgegevens); – via Arbeidsinspectie (stand der techniek, getroffen maatregelen);

– via aanvullend onderzoek (nulmeting, tussentijdse meting, eindmeting).

g) Financiering

– partijen dragen gelijkelijk bij (zie ook valkuilen); – overheid financiert in principe: – kosten voor onderzoek naar stand der techniek; – monitoring; – evaluatie; – extern projectbureau ter ondersteuning van de Branche Begeleidingscommissie;

– directe kosten die verbonden zijn aan het proces van totstandkoming en implementatie van het convenant.