Aroconvenanten: begrippen

0
Wat is het verschil tussen een intentieverklaring en een arboconvenant?

Een intentieverklaring is niet meer dan een spoorboekje met procedurele en organisatorische afspraken om binnen afzienbare tijd tot een convenant te komen. In ambtelijke taal: de intentieverklaring regelt de wijze waarop het convenant tot sand kan komen en de voorwaarden waaraan het convenant moet voldoen. In de intentieverklaring staat wel vermeld over welke arbo-onderwerpen een convenant zal worden afgesloten. In de intentieverklaring zijn meestal ‘ontbindende voorwaarden’ opgenomen, die bepalen onder welke condities partijen het convenantstraject kunnen stopzetten. Meestal is dit vrij eenvoudig, omdat de stap om tot arboconvenanten over te gaan vrijwillig is.

Verder wordt in de intentieverklaring de zogenaamde Branche Begeleidingscommissie (BBC) omschreven. Dit orgaan zal in het vervolg ‘de kar’ van het convenant trekken. Een BBC is meestal gevormd uit 3 vertegenwoordigers van de overheid, 3 van werkgeverszijde en 3 van werknemerszijde. Pas in het arboconvenant zelf worden de werkelijke afspraken gemaakt: welke activiteiten gaan we ontplooien, welke doelen stellen we ons, hoe gaan we dat doen?

Toch kan het zinvol zijn de ‘model-intentieverklaring’ uit te breiden. Vooral als dat het tot standkomen van een goed gefundeerd convenant kan bevorderen en versnellen.

Zaken die bijvoorbeeld reeds in de intentieverklaring zouden kunnen worden opgenomen:

  • het nastreven van convenants-(schakel)bepalingen in de CAO
  • het verrichten van voor-onderzoek om in het convenant beter gefundeerde afspraken te maken over prioritaire onderwerpen, blootstellingsgegevens, stand der techniek e.d.
  • afspraken over de wijze waarop individuele werkgevers, werknemers en werknemersvertegenwoordiging in de bedrijfstak bij het tot stand komen en uitvoeren van arboconvenanten zullen worden betrokken
  • enz.

Daar waar dergelijke afspraken mogelijk zijn, kunnen ze ertoe leiden dat het convenanten-voertuig sneller en beter in beweging komt.