Arboconvenanten en werkgevers

0
Vormen arboconvenanten geen beloning voor werkgevers die tot nu toe weigerden gewoon hun wettelijke plicht te doen?

Ze komen nog steeds teveel voor: werkgevers die weinig aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden van hun werknemers. Werkgevers die de wettelijke voorschriften niet naleven; werkgevers die er op speculeren dat de Arbeidsinspectie toch niet op zal treden, of die berekend hebben dat straf (boete) goedkoper uitvalt dan investeren in veilig en gezond werk.

Natuurlijk is het mogelijk dat dergelijke werkgevers ook van arboconvenanten profiteren. Net zoals diezelfde werkgevers nu profiteren van het tekort aan arbeidsinspecteurs, het ontbreken van sterke medezeggenschapsorganen in hun bedrijf, of onvoldoende ‘sturing’ vanuit de eigen werkgeversorganisatie. Niet alleen ten nadele van hun eigen werknemers, maar ook ten koste van werknemers en werkgevers in andere bedrijven: het voeren van geen of slecht arbobeleid en het niet naleven van de arbowetgeving komt namelijk neer op een vorm van concurrentievervalsing, die bovendien als het op grotere schaal voorkomt, een hele bedrijfstak in een slecht daglicht kan plaatsen.

Arboconvenanten plaatsen een complete bedrijfstak voor de taak de arbozorg op niveau te brengen of te houden. Tegenover de voordelen die ‘luie’ werkgevers wellicht hebben van de mogelijkheden die arboconvenanten bieden, staan afnemende concurrentievervalsing, en (eindelijk) betere arbeidsomstandigheden voor de werknemersin die bedrijven. En om dat laatste gaat het ons als vakbond toch uiteindelijk?