Dokumenten, persberichten, informatie

0
Officiƫle (overheids)dokumenten Persberichten overheid OverigePersberichten

Officiƫle (overheids)dokumenten

Persberichten overheid

  • Persverklaring Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afsluiten van een vernieuwd convenant glazenwassers (1 februari 1999). Dit convenant is nog een zogenaamd convenant oude stijl, afgesloten door het ministerie met de werkgevers. Bonden/ werknemers zijn geen partij in het convenant. Dit convenant behelst voornamelijk uitstel van het toepassen van wettelijke maatregelen cq. overgangsmaatregelen voor het werken op ladders door de glazenwassersbranche. Een convenant waar FNV Bondgenoten weinig gelukkig mee is…
    Een half jaar later bracht SZW ook een persbericht uit n.a.v. het daadwerkelijk van kracht worden van dit convenant.
  • Omstreden is het regeringsvoornemen om de geluidgrenzen vanaf waar het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen verplicht is, te verlagen van 90 naar 85 decibel – zie het persbericht – . Omstreden vooral in werkgeverskring, waar dit als principe-zaak wordt gezien: het aanscherpen van regelgeving door de regering rond een onderwerp waarop tegelijkertijd ook arboconvenanten worden afgesloten, wordt door werkgeversorgansiaties als laakbaar beschouwd. De keuze van het onderwerp is pikant: daar waar werkgevers Persoonlijke Beschermingsmiddelen aan hun werknemers verstrekken (verplicht vanaf 80 decibel) zijn zij zelf de eerste die het daadwerkelijk dragen ervan ook verplicht stellen.
  • Voor het afsluiten en uitvoeren van arboconvenanten is een subsidieregeling afgekondigd. Een persbericht van het ministerie
  • Ook over stress en werkdruk heeft onze staats (J. Hoogervorst) een opvatting. Persbericht over een toespraak op 4/2/99
  • In de thuiszorg werd het eerste convenant nieuwe stijl afgesloten. Het enthousiasme van Sociale Zaken over de ondertekening leverde zelfs twee persberichten op: nummer 1 – en nummer 2
  • Belangrijke basisinformatie voor het convenanten-beleid wordt geleverd door de jaarlijks verschijnende arbobalans. In het persbericht over de arbobalans 1999 passeren de voornaamste ‘prioritaire arbeidsrisico’s’ de revu.

Persberichten