basispagina

0

Arbobesluit 2.14b: Uitzondering bijstand risico-inventarisatie en -evaluatie

1. De verplichting een deskundige of een arbodienst in te schakelen bij de taak, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van de wet geldt niet ten aanzien van de werkgever: a. die werknemers arbeid laat verrichten voor een tijdsduur van in totaal ten hoogste 40 uren per week, of b. met in de regel ten hoogste 10 werknemers, indien gebruik wordt gemaakt van een model voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. 2. Het model, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voldoet aan de volgende voorwaarden: a. het model is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling door een daartoe bevoegd bestuursorgaan en heeft een onverplicht karakter; b. het model is getoetst door ten minste een deskundige die in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid. 3. De werkgever houdt bij het gebruikmaken van het model rekening met de specifieke omstandigheden in het bedrijf of de inrichting. 4. Bij de toepassing van het eerste lid wordt buiten beschouwing gelaten: a. de tijdsduur van arbeid die een werkgever laat verrichten door personen onderscheidenlijk het aantal personen die geen werknemer zijn in de zin van de Ziektewet omdat de arbeid onbezoldigd wordt verricht;

b. de tijdsduur van arbeid verricht door een directeur-grootaandeelhouder onderscheidenlijk de persoon van directeur-grootaandeelhouder als bedoeld in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.