Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

0

Eigenlijk staat het heel “eenvoudig” in de arbowet, maar wel in een paar stevige zinnen:

artikel 5.1 “Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers”

artikel 5.3: “Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak over de uitvoering waarvan jaarlijks schriftelijk wordt gerapporteerd, wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen. De werkgever voert over de jaarlijkse rapportage vooraf overleg met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers. Bij dit overleg komt in ieder geval aan de orde het al dan niet meer actueel zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie.”

artikel 5.4:  “De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.”

artikel 5.5:  “De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, met inbegrip van de lijst van arbeidsongevallen bedoeld in het tweede lid.”

Anders gezegd: elke werkgever in Nederland moet:

1

in kaart brengen met welke risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn al zijn werknemers te maken krijgen (inventariseren)(5.1)

2 beoordelen hoe ernstig deze risico’s zijn (evalueren) (5.1)
3 inventarisatie en evaluatie op schrift zetten en laten beoordelen door de arbodienst (5.1 en 14.3a)
3 op basis hiervan een plan van aanpak maken wat hij aan deze risico’s gaat doen en wanneer, ook weer op schrift (5.3)
4 elk jaar schriftelijk rapporteren over de voortgang van het plan van aanpak (5.3)
5 sterk rekening houden met Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging: die hebben instemmingsrecht over zowel RIE als Plan van aanpak; hij moet bovendien de jaarlijkse rapportage met hen doorspreken én samen met hen nagaan of de RIE nog wel ‘klopt’ (actueel is) (5.3, en artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden)
6 De RIE aanpassen (actualiseren) als daar aanleiding toe is (5.4)
7 Ervoor zorgen dat elke werknemer inzage kan hebben in de RIE