Arbosite FNV Bondgenoten: asbest

0

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST

Aan: het Bestuur/ de Directie van
………………………

Datum:……………………………………

Afzender: (naam-adres-woonplaats)

Geachte Dames, Heren,

Ondergetekende, bij uw bedrijf of instelling werkzaam als…………………….., is gedurende de periode van ………………. tot ………………… blootgesteld geweest aan asbest.

Het gevaar van asbest schuilt in het inademen van de stof. Dit kan asbestose, long-, buik- of longvlieskanker veroorzaken. Na het inademen van asbeststof kan het twintig tot veertig jaar duren voordat een door asbest veroorzaakte ziekte zich openbaart.

Het zal u bekend zijn dat een werkgever, die zijn werknemers zonder afdoende beschermingsmaatregelen blootstelt aan asbest, aansprakelijk is voor de schade die een werknemer als gevolg daarvan lijdt.

Gelet op de door mij ondergane blootstelling aan asbest, is er een kans dat een daardoor veroorzaakte ziekte zich bij mij zal openbaren.

Voor dat geval stel ik u nu reeds aansprakelijk voor alle schade, die daaruit zal voortvloeien, zowel materiële als immateriële.

Deze aansprakelijkheidsstelling heeft tevens als doel de verjaring van een mogelijke vordering te stuiten.

Hoogachtend,