Arbosite FNV Bondgenoten: asbest

0
Hopelijk overkomt het u nooit: blootgesteld worden aan asbest. Immers, blootstelling aan asbest kan leiden tot diverse (dodelijke) vormen van kanker, waaronder het gevreesde mesothelioom (buikvlieskanker).

Daarbij komt dat de gevolgen van een dergelijke blootstelling aan asbest zich vaak pas tientallen jaren later openbaren. Het op dat moment aansprakelijk stellen van uw (ex-) werkgever kan dan om allerlei redenen erg moeilijk zijn.

FNV Bondgenoten wordt met enige regelmaat gebeld wordt door werknemers die – omdat ze wellicht aan asbest zijn blootgesteld – informeren of ze hun werkgever nu al aansprakelijk kunnen stellen, voor het geval dat.…

In het verleden was het zo dat, om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van blootstelling aan asbest, men de werkgever een zogenaamde ‘stuitingsbrief’ moest sturen. Wanneer een stuitingsbrief brief eenmaal was gestuurd diende deze bovendien elke vijf jaar herhaald te worden.

Vandaag de dag ligt dat anders. Er zijn nu twee mogelijkheden:

1. U bent na november 2003 tijdens uw werk blootgesteld aan asbest:

Door wijzigingen in de wetgeving is het niet meer noodzakelijk om de werkgever een stuitingsbrief te sturen. Dit omdat er nog geen schade is (u bent nog niet ziek ten gevolge van blootstelling aan asbest). Uiteraard hoeft u de brief dan ook niet om de vijf jaar te herhalen.

2. U bent voor november 2003 tijdens uw werk blootgesteld aan asbest:

Door ontwikkelingen in de rechtsspraak op dit gebied is het niet meer nodig stuitingsbrieven naar uw werkgever ter sturen indien er nog geen schade is.

Blootgesteld aan Asbest wat nu?

Meld zo spoedig mogelijk aan de Arbeidsinspectie dat u (vermoedelijk) bent blootgesteld aan asbest. Meld waar en wanneer u bent blootgesteld:

Verzamel zoveel mogelijk informatie/bewijsmateriaal omtrent de blootstelling:

  • gedurende welke periode heeft de blootstelling plaatsgevonden
  • hoe was de situatie ter plaatse (bijv .foto’s), de locatie
  • wie was u werkgever en wie was de opdrachtgever
  • schriftelijke verklaringen van collega’s die uw verklaring ondersteunen, b.v. van collega’s die ook op het bewuste moment zijn blootgesteld aan asbest.
  • rapport van de arbeidsinspectie naar aanleiding van de klacht/melding die u bij hen heeft ingediend

Bewaar deze informatie goed, zorgvuldig en gedurende een lange periode. Asbestose en mesothelioom (longvlieskanker) ontstaan vaak pas na vele jaren.

Uw werkgever een signaal geven kan geen kwaad

Werknemers die tijdens het werk zijn blootgesteld aan asbest willen graag een signaal afgeven naar de werkgever. Dit zou kunnen middels de volgende brief, waarmee u de werkgever op de hoogte brengt van een eventuele toekomstige schadeclaim.

Aan: het Bestuur/ de Directie van: [firmanaam]
Adres:  
Postcode en Vestigingsplaats:  
Datum:  
Uw naam:  
Adres:  
Postcode en woonplaats:  
Betreft  

Geachte Dames, Heren,

Ondergetekende, bij uw bedrijf of instelling werkzaam als…………………….., is gedurende de periode van ………………. tot ………………… blootgesteld geweest aan asbest.

Het gevaar van asbest schuilt in het inademen van de stof.Dit kan asbestose, long-, buik- of longvlieskanker veroorzaken.

Na het inademen van asbeststof kan het jaren (soms wel twintig tot veertig jaar) duren voordat een door asbest veroorzaakte ziekte zich openbaart.

Gelet op de door mij ondergane blootstelling aan asbest, is er een kans dat een daardoor veroorzaakte ziekte zich bij mij zal openbaren. Het zal u bekend zijn dat een werkgever, die zijn werknemers zonder afdoende beschermingsmaatregelen blootstelt aan asbest, aansprakelijk is voor de schade die een werknemer als gevolg daarvan lijdt.

Hoogachtend,

Vroeger al een stuitingsbrief verstuurd: wat nu?

In het voorjaar van 1998 heeft FNV Bondgenoten een zogeheten ‘stuitingscampagne’ gehouden voor werknemers die tijdens het werk aan asbest zijn blootgesteld. Leden van FNV Bondgenoten die het vermoeden hadden dat men aan asbest was blootgesteld konden zich melden bij FNV Ledenservice. FNV ledenservice zou vervolgens stappen ondernemen door een brief aan de werkgever te sturen en deze mogelijk in de toekomst aansprakelijk te stellen voor eventuele schade ten gevolge van blootstelling aan asbest.

In die brief die leden in 1998 hebben ontvangen wordt aangegeven dat wanneer men de komende 5 jaar (gerekend vanaf 1998) niet ziek wordt als gevolg van het werken met asbest over 5 jaar (2003) wederom een brief (de ‘stuitingsbrief’) moet worden gezonden naar de werkgever.

In 2000 heeft De Hoge Raad echter bepaald dat onder bijzondere omstandigheden, zoals bij asbestslachtoffers het geval is, de verjaring – kort gezegd – opzij gezet kan worden. Hierbij wordt opgemerkt dat het slachtoffer na het moment van daadwerkelijk ziek worden binnen een redelijke termijn zijn claim bij de wederpartij indient. Het ging daarbij om de vraag of een vordering tot schadevergoeding nog geldend gemaakt kan worden in een geval dat na de laatste blootstelling aan asbest meer dan dertig jaren zijn verstreken voordat het daardoor veroorzaakte mesothelioom is gediagnostiseerd.

Gezien bovenstaande uitspraak is het niet meer nodig om wanneer er geen schade is om de 5 jaar een stuitingsverklaring te sturen.

Wel is het zo dat wanneer daadwerkelijk een diagnose wordt gesteld en de absolute verjaringstermijn van 30 jaren is verstreken, men zo snel mogelijk, maar in ieder binnen 6 maanden de (voormalig) werkgever of rechtsopvolger hiervoor aansprakelijk moet stellen.

Dit kan voor vakbondsleden via FNV Bondgenoten (tel: 0900-9690) of via FNV Bureau Beroepsziekten (tel: 020-5816692).

Mocht de (voormalig) werkgever en/of rechtsopvolger niet meer bestaan (bijv door faillissement), dan kunt u zich wenden tot het Instituut Asbestslachtoffers
Ttot slot zet ook het Comité Asbestslachtoffers zich in voor erkenning en genoegdoening van alle asbestslachtoffers en hun nabestaanden.

Ziekte/schade door blootstelling aan asbest:

Het kan twintig tot veertig jaar duren voordat een door blootstelling aan asbest veroorzaakte ziekte, zoals asbestose of mesothelioom, zich uit.

Mocht het zo zijn dat u met zekerheid ot waarschijnlijk een aan asbest gerelateerde aandoening heeft, dan raden wij u aan zo spoedig mogelijk nadat de diagnose gesteld is door een arts/specialist, uw (voormalig) werkgever hiervoor aansprakelijk te stellen. Neem hiervoor contact op met klantenservice FNV Bondgenoten (0900-9690) of met de Arbo-telefoon van FNV Bondgenoten.

Enkele belangrijke links

Comité asbestslachtoffers: http://www.comiteasbestslachtoffers.nl

Het Comité Asbestslachtoffers is een vereniging van en voor asbestslachtoffers. Het zet zich in voor de rechten van alle asbestslachtoffers. Het Comité Asbestslachtoffers eist niet alleen erkenning van slachtoffers die in een arbeidsrelatie aan asbest zijn blootgesteld. Ook de slachtoffers die ziek geworden zijn door asbest omdat zij als zelfstandigen hun beroep uitoefenden en de zogenaamde milieuslachtoffers, mensen die nooit met asbest hebben gewerkt maar wel geconfronteerd worden met een asbestziekte, hebben recht op erkenning.

Instituut asbestslachtoffers: http://www.asbestslachtoffers.nl

Het Instituut asbestslachtoffers zet zich in voor asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom (borstvlieskanker), waarvan de oorzaak van de ziekte is gelegen in asbestblootstelling op het werk. Het Instituut bemiddelt tussen de (ex)werknemer en zijn (ex)werkgever, om de gezondheidsschade van de (ex-)werknemer vergoed te krijgen.

Algemene informatie over asbest: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid