Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht SZW d.d. 25 oktober 2002)

Nr. 04/211 Staatssecretaris van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies hoe bedrijven met gevaarlijke stoffen op de werkplek moeten omgaan. Van Hoof denkt daarbij aan een systeem waarbij bedrijven zelf aanvaardbare concentraties van gevaarlijke stoffen vaststellen.

De overheid schrijft nog maar voor een beperkt aantal stoffen met een hoog risico een norm voor.

Doel van de aanpassing is bedrijven beter om te laten gaan met gevaarlijke stoffen. Op dit moment wordt door het ministerie voor een groot aantal stoffen wettelijk voorgeschreven wat de Maximaal Aanvaarde Concentratie (MAC-waarde) mag zijn. Het gaat om dat niveau waaraan de werknemer acht uur per dag tijdens het werkzame leven wordt blootgesteld zonder dat de gezondheid daaronder te lijden heeft. Bedrijven zijn verplicht ervoor te zorgen dat deze concentraties niet worden overschreden.

Voor veel situaties blijkt het voor bedrijven moeilijk en duur met een dergelijke wettelijke grenswaarde om te gaan. Het aantal stoffen waarvoor de wet een norm voorschrijft wil Van Hoof daarom verminderen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen laag- en hoogrisico stoffen.

Voor stoffen met een hoog risico blijft een wettelijk voorgeschreven maximum gelden.

Voor stoffen met een lager risico moeten bedrijven zelf aanvaardbare concentraties vaststellen. Een bedrijf moet kunnen aantonen dat de gezondheid van de werknemer die wordt blootgesteld aan de stof daaronder niet te lijden heeft.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid