Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht SZW d.d. 29 oktober 2004)

Nr. 04/040


Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers in grotere mateverantwoordelijk worden voor de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf ofbranche. Als bedrijven erin slagen zelf goede afspraken te maken over arbeidsomstandigheden, zal de overheid terughoudend zijn met controles opnaleving van de wettelijke voorschriften. Het kabinet wil minder regelsop het terrein van arbeidsomstandigheden, vooral waar het gaat om lagerisico’s. Voor hoge risico’s blijven strikte regels gelden en wordt bij

overtredingen strenger opgetreden. Dit staat in een adviesaanvraag aan deSociaal-Economische Raad (SER) waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Aanleiding voor de adviesaanvraag aan de SER is een evaluatie van deArbowet. Hieruit blijkt dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van demogelijkheden die de huidige wet biedt voor werkgevers en werknemers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsomstandigheden in eigen bedrijf of branche. In plaats daarvan zijn er steeds meer regels gekomen

die invulling geven aan de bepalingen in de wet. Het kabinet wil nu van de SER weten of zij ermee kan instemmen dat het aantal regels drastisch wordt verminderd, dat de verantwoordelijkheid van werkgevers enwerknemers beter wordt ingevuld en op welke manier dat het beste kan gebeuren.

Het kabinet wil stimuleren dat werkgevers en werknemers in een branche zelf tot afspraken komen over goede arbeidsomstandigheden. Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld het verminderen van lichamelijke belasting

of over werkdruk. Op die manier kan meer maatwerk tot stand komen. De partijen zullen zich immers vooral richten op risico’s voor veiligheid en gezondheid die in de eigen branche het meest voorkomen. Als het lukt om tot goede afspraken te komen, zal de overheid terughoudend zijn wat betreft controle op de naleving van de wettelijke regels op die

terreinen. Er gelden wel bepaalde eisen aan de afspraken die worden gemaakt. Zo moet er in ieder geval een goede inventarisatie van de risico’s komen en een plan van aanpak om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het kabinet vindt het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om elkaar aan de gemaakte afspraken te houden. De Arbeidsinspectie zal geen prioriteit geven aan inspecties in deze branches, tenzij daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij misstanden.

Het kabinet stelt dat de overheid zich vooral moet concentreren op regelsvoor grote risico’s, zoals explosiegevaar in de industrie, werken met asbest of hard geluid. Daarvoor blijven strikte bepalingen gelden, diestreng worden gecontroleerd. De Arbeidsinspectie gaat meer controleren en kan bij overtreding een twee keer zo hoge boete opleggen. Voor ernstige

overtredingen worden de boetes per 1 januari 2005 al met eenderde verhoogd. Het kabinet overweegt ook de methode van ‘naming and shaming’. Dat wil zeggen dat de namen van bedrijven en instellingen waar misstanden voorkomen openbaar worden gemaakt. Het kabinet verwacht dat hiervan een preventieve werking uitgaat.

Voor lage risico’s worden de regels zoveel mogelijk geschrapt, tenzij ze voortvloeien uit Europese regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor daglicht op de werkplek, het klimaat op het werk of voorschriften voor de toiletgelegenheid. De Arbeidsinspectie zal niet actief controleren op naleving van regels voor lage risico’s. Een uitzondering wordt gemaakt voor gevallen waarin een veelvoud van lage risico’s op een werkplek samenkomen en daardoor toch een gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer.

Het kabinet verwacht dat de voorstellen een vermindering opleveren van de administratieve lastendruk voor werkgevers van ten minste 60 tot 70 miljoen euro. Het kabinet gaat nog in kaart brengen welke regels in Nederland zijn gemaakt bovenop de regels die uit Europa komen. Vervolgens wordt bekeken welke van deze regels kan worden geschrapt of vereenvoudigd. Dit levert een verdere lastenverlichting op voor het bedrijfsleven.

RVD, 29.10.2004

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid