Arbobondgenoten signaleert…

0

De FNV vreest dat de voorgenomen aanpassing van de Arbowet tot onduidelijkheid en een grotere rompslomp zullen leiden. Zo reageert de vakcentrale op de adviesaanvraag hierover die het kabinet bij de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft ingediend.

Wat vooral steekt is dat het kabinet de wetshandhaving van zogeheten ‘lage risicofactoren’ verregaand wil afschaffen.
Werkdruk, ongewenst gedrag op de werkplek en staand werk bijvoorbeeld, worden in deze ‘laag risicocategorie’ geplaatst, terwijl dit bij uitstek problemen zijn die leiden tot uitval en langdurig verzuim. Bovendien spelen deze onderwerpen in veel sectoren en branches.

Onbegrijpelijk is dat het kabinet deze problemen op een versnipperde wijze wil oplossen.
Dit gaat volgens de FNV leiden tot oneindig lang vergaderwerk tussen ondernemingsraad, werkgever en betrokken sector, en kan de arbeidsverhoudingen op scherp stellen.

Verlichting van administratieve (regel)druk wordt een fictie, immers partijen mogen voor dergelijke problemen zelf het wiel gaan uitvinden.

Beter is het volgens de FNV om resultaten die behaald worden in arboconvenanten op terreinen als RSI en werkdruk om te zetten in handhaafbare normen.

Overigens is de FNV wel blij met de verzwaring van het boetestelsel en het voorstel tot de invoer van een ‘last onder dwangsom’.

Het kabinet overweegt ook de methode van naming and shaming. Het wil namen van bedrijven en instellingen waar misstanden voorkomen openbaar maken. Het kabinet verwacht dat hiervan een preventieve werking uitgaat.
De FNV onderschrijft dat.

De overheid wil medezeggenschapsorganen een grotere rol geven om te komen tot goede bedrijfs- en brancheafspraken. Ook de arbocoördinator wordt aanbevolen.

Het voornemen van het kabinet om de huidige verplichting jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak te schrappen, staat juist weer haaks op de beoogde versterking van de medezeggenschap.