Arbobondgenoten signaleert…

0

Stichting Natuur en Milieu stopt met deelnemen aan het overleg over het Convenant Bestrijdingsmiddelen. Zij gaat nu haar eigen koers varen voor de afgesproken en noodzakelijke vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Natuur en Milieu ziet zich tot haar stap gedwongen door de uitspraak van de landbouworganisatie LTO en de bestrijdingsmiddelenbranche dat zij geen vertrouwen hebben in de intenties en de inzet van de milieuorganisatie. Natuur en Milieu betreurt deze opstelling.

In het convenant van maart 2003 kwamen initiatiefnemer minister Veerman (LNV), staatssecretaris Van Geel (milieu), LTO, Natuur en Milieu en (in 2de instantie) de bestrijdingsmiddelenbranche, Vewin en de Unie van Waterschappen overeen zich actief in te zetten voor een aanzienlijke vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2010, conform het overheidsbeleid. Dat is hard nodig. Nederland staat internationaal aan de top van het bestrijdingsmiddelengebruik. Vermindering is een absolute noodzaak voor de gezondheid, het milieu en de natuur in ons land.

Het convenant schrijft per teelt een gewasbeschermingsplan voor dat voldoet aan minimumeisen aangaande het bestrijdingsmiddelengebruik. Deze plannen zouden moeten voldoen aan algemene regels. Voor de bedrijven die nu al veel minder bestrijdingsmiddelen gebruiken – en dat is een aanzienlijk aantal – zouden stimulansen worden uitgewerkt. Dit alles tegen de prijs van tijdelijke en af te bouwen ontheffingen voor wettelijk verboden gifstoffen – dit om teelten te ontzien die anders op de korte termijn in de knel zouden komen.

Het overleg tussen de convenantspartijen stagneerde in juli 2003 en kwam in een neerwaartse spiraal. Terwijl Natuur en Milieu constructieve voorstellen bleef aandragen, zette LTO – met in haar kielzog de bestrijdingsmiddelenbranche – de hakken in het zand. Men wilde pas regels als zelfregulatie door de land- en tuinbouw niet zou werken. Aldus werden de algemene regels voor de gewasbeschermingsplannen geblokkeerd. Verder wilde men bijna het dubbele van het afgesproken aantal ontheffingen voor verboden gifstoffen. Door alle discussie over deze zaken kwam het conve- nantsoverleg niet toe aan de uitwerking van andere belangrijke convenantspunten, zoals financiële prikkels.
Een saillant punt is het recente verwijt van LTO aan Natuur en Milieu dat de Zuid-Hollandse Milieufederatie, deskundig en actief op het gebied van bestrijdingsmiddelen, begin 2004 bezwaar heeft gemaakt tegen de toelating van verboden bestrijdingsmiddelen door de minister van LNV. Dit verwijt is ongegrond. Het was alle partijen bekend dat de milieufederatie, geen medeondertekenaar van het convenant, Natuur en Milieu de kans wilde geven om in 2003 via overleg tot resultaat te komen. In die periode zou de milieufederatie geen nieuwe juridische acties ondernemen tegen bestrijdingsmiddelen. Aan deze afspraak heeft de milieufederatie zich gehouden. Toen begin 2004 duidelijk was dat het overleg geen resultaten opleverde, voelde de milieufederatie zich terecht vrij om naar de rechter te gaan met haar bezwaar tegen de toelating van verboden middelen.

Natuur en Milieu is zeer teleurgesteld over de opstelling van de marktpartijen in het convenant. Daardoor is haar positie aan de overlegtafel een onmogelijke geworden. Zij ziet zich gedwongen nu haar eigen koers te gaan varen voor de zo noodzakelijke vermindering van het bestrijdingsmidde-
lengebruik. Natuur en Milieu zal zich onder meer gaan richten op de Europese regelgeving en samenwerking zoeken met koplopers bij supermarkten en telers.