Arbobondgenoten signaleert…

0

Het is de pers niet ontgaan dat, na de adviezen over WAO en WW, de SER ook aan het bevallen is van een advies over de arbowet. Jammer de diverse kranten vervolgens een mengeling van waarheid en fictie aan hun lezers presenteren.
Tijd dus om de belangrijkste zaken nog even op een rijtje te zetten.

Eind 2004 legt staatssecretaris van Hoof een aantal voorstellen aan de SER voor.
Kort samengevat: het aantal arboregels moet omlaag, zogenaamde ‘lage risico’s’ als RSI, staand werk, werken bij extreme hitte moeten uit de wet, en de toegang tot de Arbeidsinspectie moet moeilijker worden gemaakt.

Ook voor de andere risico’s die werknemers tijdens het werk lopen, wil de overheid meer op afstand gaan opereren: alleen nog ingrijpen als sociale partners er niet voldoende aan trekken.

De FNV is tegen deze ‘uitkleedpartij’. De kabinetsplannen maken de weg vrij voor aanzienlijk ongezondere en onveiligere werkomstandigheden. En daar zitten vakbeweging en werknemers niet op te wachten.

Begin 2005 wordt de aanpak bepaald: de FNV zal een twee sporenbeleid voeren. Enerzijds gericht op het formuleren van een eigen alternatief voor de kabinetsplannen.

Anderzijds op het middels een actie – Red de Arbowet – wekken van het bewustzijn bij werknemers dat hún veiligheid en gezondheid op het spel staan.

Dat er in de bedrijven nog zeer veel verbeterd moet worden, blijkt onder andere begin april tijdens de meldweek ‘Red de Arbowet’, waar ruim 1200 mensen in totaal bijna 6000 arboknelpunten aandragen.

Die worden niet zomaar via deregulering en zelfwerkzaamheid opgelost, zo liggen de sociale verhoudingen in Nederland niet. Daar is ook een wetgevende en handhavende overheid voor nodig die zijn verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsbescherming kent en neemt.

Ook komt de FNV begin 2005 zélf met een alternatief voorstel in de SER. Dat heeft de volgende uitgangspunten:

  • het onzalige onderscheid tussen ‘lage’ en andere risico’s moet van de baan
  • de huidige wettelijke normen – wat is voor werknemers gezond en veilig en wat niet – zijn te vaag en moeten dus aangescherpt worden door ze te koppelen aan duidelijke ‘grenswaarden’.
  • de wirwar van soms onbegrijpelijke regels en normen moet worden opgeschoond en in normaal Nederlands voor iedereen toegankelijk worden
  • er moet meer maatwerk komen om op het niveau van sector en bedrijf te bepalen langs welke weg de door de overheid gestelde gezondheidsnormen het best gerealiseerd kunnen worden. Vrijheid in gebondenheid is het parool, want keuzes moeten in overleg met werknemers worden gemaakt, en als aanpak bij de bron goed mogelijk is, zijn beschermingsmiddelen uit den boze
  • werkgevers en werknemers moeten op eenvoudige wijze geholpen worden bij het zoeken van passende oplossingen met behulp van arbocatalogi op sectorniveau
  • de toegangsdrempel tot de arbeidsinspectie moet niet verhoogd worden, en de handhaving mag best wat worden aangescherpt door hogere boetes en openbaarmaking van de namen van hardnekkige wetsovertreders

Thans – april 2005 – ligt er als uitvloeisel van informeel overleg tussen werkgevers en werknemers een eerste tekst die tot stand gekomen is op basis van dit vakbondsalternatief en het ook voor het overgrote deel weerspiegelt. Tegelijk komen de voorstellen tegemoet aan de wens van werkgevers en overheid om het aantal regels te verminderen. De arbobeleidsregels kunnen verdwijnen. De dure NEN-normen hoeven niet meer te worden aangeschaft. En er komt meer ruimte om op sector- en bedrijfsniveau zelf in overleg met elkaar keuzes te maken.

Kortom: een bijna voorbeeldige win-win situatie ligt binnen handbereik. Dat is de kern van de concept-tekst. Een kern, die helaas niet echt gediend is met de ongenuanceerde pers-uitingen van de afgelopen paar dagen.