Gezondheid het werk verwijst naar voorschriften en regels die op de werkplek in acht moeten worden genomen. De arbeidswet verplicht de werkgevers hun werknemers veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden te bieden en de werknemer is verplicht de voorschriften en regels inzake veiligheid en gezondheid op het werk na te leven.

Gezondheid het werk en de basisverplichtingen van de werkgever

De veiligheid en gezondheid op het werk, en met name de verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk, worden geregeld in het arbeidswetboek en in verordeningen, zoals de verordening inzake algemene voorschriften betreffende veiligheid en gezondheid op het werk en de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het verrichten van arbeid in diverse bedrijfstakken.

Afdeling tien van het Arbeidswetboek is gewijd aan de verplichtingen van de werknemer en de werkgever op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Krachtens artikel 207, van het Arbeidswetboek is de werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid het werk in het bedrijf. Anderzijds worden in artikel 207, van het arbeidswetboek de verplichtingen van de werkgever op het gebied van de gezondheid het werk opgesomd.

gezondheid-en-veiligheid-op-het-werk-en-de-basisverplichtingen-van-de-werkgever

Volgens hen moet de werkgever het werk zodanig organiseren dat veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn, toe te zien op de naleving van de bepalingen en beginselen inzake veiligheid en gezondheid op het werk, in te spelen op nieuwe behoeften met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid op het werk en het verbeteren van het niveau van bescherming van de gezondheid en het leven van werknemers, in het kader van preventieve maatregelen rekening te houden met de bescherming van de gezondheid van jeugdige werknemers, zwangere of borstvoeding gevende werknemers en gehandicapte werknemers toe te zien op de uitvoering van de orders, toespraken, besluiten en reglementen van de autoriteiten die toezicht houden op de arbeidsomstandigheden, toezien op de uitvoering van de aanbevelingen van de inspecteur voor de sociale arbeidsinspectie.

Tot de verplichtingen van de werkgever op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk behoort ook het dragen van kosten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, die niet in enige mate op de werknemers kunnen worden verhaald.

Gezondheid het werk – verplichtingen van de werknemers

Artikel van het Arbeidswetboek bevat een opsomming van de verplichtingen van de werknemer met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid op het werk. Het is goed eraan te herinneren dat het geen gesloten catalogus is. Hierdoor kan het arbeidsreglement de verplichtingen van de werknemers verder ontwikkelen en preciseren, en hen ook bijkomende verplichtingen opleggen.

Volgens de bepalingen van de code is een werknemer verplicht om:

  • de voorschriften en regels inzake veiligheid en gezondheid op het werk kennen en naleven, deelnemen aan opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de vereiste keuringen ondergaan;
  • verrichten hun werkzaamheden met inachtneming van de voorschriften en beginselen inzake gezondheid het werk en leven de door hun meerderen terzake gegeven instructies en richtlijnen na;
  • zorg dragen voor de staat van machines, apparaten, gereedschappen en uitrusting, alsmede voor de orde en de goede gang van zaken op de werkplek
  • collectieve beschermingsmaatregelen toe te passen en individuele beschermingsmaatregelen, met inbegrip van werkkleding en schoeisel, te gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik
  • medische onderzoeken ondergaan (eerste, periodieke en controleonderzoeken, alsmede andere voorgeschreven onderzoeken) en de medische instructies opvolgen;
  • hun chef onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder ongeval dat zij opmerken of van ieder gevaar voor het leven of de gezondheid van personen, en hun collega’s alsmede andere personen die zich in de gevarenzone bevinden, waarschuwen voor het dreigende gevaar
  • samen te werken met de werkgever en leidinggevenden bij het nakomen van hun verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

Een werkgever kan een werknemer die de basisregels inzake gezondheid het werk niet naleeft, de sancties opleggen die in het arbeidswetboek zijn bepaald: waarschuwing, berisping, alsook een boete. Een ernstige schending van deze verplichting kan de grondslag vormen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn door toedoen van de werknemer.