PAGINA GEREED

Werk en kanker: Ziek melden of niet?

 • Afhankelijk van hoe jij je voelt en wat voor jou belangrijk is, meld je je ziek, of juist niet
 • Als je je ziek meldt, zorg dan dat je dit volgens de regels doet. Veel bedrijven hebben een verzuimreglement, houd je daaraan.
 • Je kunt ook besluiten om je niet ziek te melden., en dit pas te doen als je merkt dat het werk te zwaar wordt,  of de ziekte zijn tol begint te eisen.
 • In alle situaties is het verstandig dat je je goed geïnformeerd hebt over je rechten en plichten bij ziekte en ziekmelding.

Wie schrijft die blijft...

In de Wet Verbetering Poortwachter staan alle rechten en plichten rondom ziekte en reïntegratie omschreven.
FNV Bondgenoten heeft een handig logboek ontwikkeld: "Wie schrijft, die blijft". Heel geschikt om bij ziekte direct vanaf het begin te gaan gebruiken.

Ook is er www.werknu.nl die voor jou en je werkgever veel kunnen betekenen. 

Enkele aandachtspunten:

 • Kijk in je cao wat er is geregeld over loondoorbetaling bij ziekte. Leden van FNV Bondgenoten kunnen hun cao bij de vakbond opvragen.
 • Stel je leidinggevende/werkgever volgens de in jouw bedrijf geldende regels op de hoogte van het feit dat je ziek bent.
 • Privacy: je werkgever wordt geacht NIET te vragen wat je mankeert. Als hij dit tóch doet ben je niet verplicht antwoord te geven als je dat zelf niet wilt
 • De bedrijfsarts of de arbodienst zal contact met je opnemen. Alleen aan de bedrijfsarts ben je verplicht informatie te verstrekken over je ziekte. En de bedrijfsarts mag dat alleen aan anderen (leiding, personeelzaken) doorgeven als jij daarin toestemt. Anders niet!  
  Wél kan de bedrijfsarts afspraken met jou maken over je inzetbaarheid, en die vervolgens doorgeven aan de werkgever: welk werk kun je wel en niet doen, hoeveel uur per dag of per week ben je op je werkplek enz.  
 • Als je geheel afwezig bent zullen allerlei zaken geregeld moeten worden, bijvoorbeeld vervanging.
 • Maar ook als je volledig of gedeeltelijk aan het werk bent, kunnen aanpassingen aan werk, werkplek en werktijden nodig zijn. Stel dat tijdig aan de orde bij collega's, leidinggevende en bedrijfsarts!.

De re-integratieconsulenten van FNV Bondgenoten

Heb je ondersteuning nodig, dan kun je als werknemer gebruik maken van een FNV re-integratieconsulent, voor kortdurende begeleiding.
Werkgever en werknemer kunnen ook samen kiezen voor een begeleidingstraject.
Kijk op elders op deze site voor organisaties die begeleiden bij re-integratie naar werk.

Medische gegevens en privacy

In Nederland hebben mensen recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit. Dit staat zo in de grondwet!

 • ...maar ook in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn een aantal principes opgenomen over registratie van verzuim en de privacy-rechten van de zieke werknemer
 • hoe je leidinggevende en anderen met je verzuimgegevens om dient te gaan staat nauwkeurig omschreven op de website 'Mijn Privacy' van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • medische gegevens worden geregistreerd door een arts in een medisch dossier waar alleen hij/zij toegang toe heeft.
 • de bedrijfsarts heeft een plicht tot medische geheimhouding. Hij of zij mag geen medische informatie aan het bedrijf doorgeven.
 • Er mogen zich geen medische gegevens in het personeelsdossier of in andere registraties in het bedrijf bevinden!
 • Wél geldt dat jij als werknemer alle medisch-belangrijke informatie aan de bedrijfsarts hoort te verstrekken
 • Verder mag de bedrijfarts wél doorgeven welke beperkingen de zieke werknemer in het werk heeft en tot welke activiteiten hij/ zij wel in staat is.
Je kunt de Ondernemingsraad (OR) vragen of na te gaan of er een privacyreglement in je bedrijf aanwezig is. In dat geval kun je je ook hierop beroepen.
Als dit er niet is kun je de OR vragen, een privacyregelement op te (laten) stellen en de werkgever te verzoeken dit in te voeren.

 

l