Werk en kanker: OVERLIJDEN

Steeds meer mensen genezen van kanker. De kans om door kanker te sterven daalt, gemeten in procenten.
Maar nog steeds is niet bij iedereen genezing mogelijk. In 2010 zijn in Nederland ruim 42 duizend mensen overleden door kanker. De ziekte is daarmee verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale sterfte. (Bron: CBS).

Nabestaanden krijgen, naast hun verdriet, óók te maken met allerhande afspraken en regelingen rond hun eigen werk en dat van de overledene.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal het aantal mensen dat sterft aan kanker, door bevolkingsgroei en vergrijzing de komende jaren blijven stijgen.

Leden van FNV Bondgenoten kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het ContactCentrum van de bond: telefoon 0900 9690 (lokaal tarief).

Verlof bij overlijden en uitvaart

 • Het opnemen van verlof bij het overlijden en voor de uitvaart van een naaste van een werknemer kan gebaseerd zijn op twee verschillende regelingen: calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof als er geen CAO is.
 • De wettelijke duur van het verlof bij overlijden of uitvaart is niet absoluut. De wet spreekt over een korte, naar redelijkheid te berekenen tijd. In het geval van overlijden komt dit doorgaans neer op een dag, net als in het geval van een uitvaart. Of volgens de  afspraken gemaakt in de CAO.
 • Als er een CAO is dan gaan de afspraken over verlof bij overlijden boven de wettelijke regelingen. De werknemer die verlof bij overlijden van een naaste opneemt, krijgt zijn loon doorbetaald.

Arbeidsovereenkomst

 • Zodra je komt te overlijden, eindigt je arbeidsovereenkomst "van rechtswege": het arbeidscontract eindigt dan zonder opzegging.
 • Dit 'eindigen van rechtswege' geldt zowel voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd. Overlijden is als het ware een 'ontbindende voorwaarde', die volgens de wet een einde aan de arbeidsovereenkomst maakt.

Loon en Overlijdensuitkering

 • Tot aan de dag dat de medewerker overleed wordt het loon betaald.
 • De partner van de overledene heeft recht op een overlijdensuitkering. Meestal is dit een bedrag, dat gelijk is aan het loon over een maand.
 • Over deze overlijdensuitkering moet de werkgever vakantiebijslag betalen. (art 7:674 Burgerlijk Werboek).
 • Als er geen partner is, gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Als die er niet zijn gaat de uitkering naar degene met wie de medewerker in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de medewerker voorzag.
 • De werkgever hoeft dus geen uitkering te betalen aan bijvoorbeeld familieleden van een alleenstaande overleden medewerker zonder minderjarige kinderen.
 • In een CAO kan een andere regeling voor overlijdensuitkering zijn overeengekomen die mogelijk meer rechten geeft.
 • Een overlijdensuitkering van een werknemer is vrijgesteld van loonbelasting. Tenminste als dat bedrag niet hoger is dan drie maanden loon, verhoogd met de vakantietoeslag. Is de overlijdensuitkering hoger dan dit bedrag, dan wordt het meerdere belast op grond van de tabel bijzondere beloningen (4.5.3.1.C.).
 • Kaderleden van de FNV die belastingformulieren invullen, zullen je nabestaanden bij deze zaken kunnen helpen.

Beroepsziekte

 • Een werkgever die onvoldoende maatregelen heeft genomen om de gezondheid van zijn personeel te beschermen, kan aansprakelijk gesteld worden als een medewerker verongelukt, of door een beroepsziekte overlijdt.
 • Gezinsleden van de overleden medewerker kunnen een schadevergoeding vorderen: zij moeten immers met minder inkomsten verder.
 • Via de behandelend arts kun je te weten komen of er grond is voor je vermoeden dat . De behandelend arts kan dan contact leggen met een geregistreerde bedrijfs- of arbo-arts, die op zijn beurt verplicht is om een vermoede beroepsziekte te melden bij het NCvB, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten